Przeprowadzanie dowodów (wersja przekształcona)

Portugalia

Autor treści:
Portugalia

Art. 2 ust. 1 – Organy, które można uznać za sądy

Nie dotyczy.

Art. 3 ust. 2 – Sądy wezwane

-

Kliknij na link poniżej, aby zobaczyć wszystkie właściwe organy powiązane z tym artykułem.
Wykaz właściwych organów

Art. 4 – Jednostka centralna

Direção-Geral da Administração da Justiça
(Dyrekcja Generalna ds. Wymiaru Sprawiedliwości)

Av. D. João II, No 1.08.01 D/E, Pisos 0, 9-14

PT - 1990-097 LISBOA

Tel.: (+351) 217 906 500 – (+351) 217 906 200/1

Faks: (+351) 211 545 116 – (+351) 211 545 100

E-mail: correio@dgaj.mj.pt

Strona internetowa: https://dgaj.justica.gov.pt/

Zakres właściwości Dyrekcji Generalnej ds. Wymiaru Sprawiedliwości obejmuje całe terytorium Portugalii.

Art. 6 – Języki, w których można wypełnić formularz

Portugalski i hiszpański.

Art. 7 – Akceptowane sposoby przekazywania wniosków i innych zawiadomień

Wnioski i pozostałą korespondencję można przekazywać:

  • pocztą,
  • faksem lub
  • za pomocą środków telematycznych.

W pilnych sprawach można ponadto wykorzystywać:

  • telegram,
  • rozmowę telefoniczną (z podsumowaniem na piśmie) lub
  • inne analogowe środki komunikacji.

Art. 19 – Jednostka centralna lub właściwe organy odpowiedzialne za wydawanie decyzji w sprawie wniosków o bezpośrednie przeprowadzenie dowodu

Direção-Geral da Administração da Justiça
(Dyrekcja Generalna ds. Wymiaru Sprawiedliwości)

Av. D. João II, No 1.08.01 D/E, Pisos 0, 9-14

PT - 1990-097 LISBOA

Tel.: (+351) 217 906 500 – (+351) 217 906 200/1

Faks: (+351) 211 545 116 – (+351) 211 545 100

E-mail: correio@dgaj.mj.pt

Strona internetowa: https://dgaj.justica.gov.pt/

Art. 29 – Umowy lub porozumienia, których stronami są państwa członkowskie i które spełniają warunki wskazane w art. 29 ust. 2

Umowa między Republiką Portugalii a Królestwem Hiszpanii o współpracy wymiarów sprawiedliwości w sprawach karnych i cywilnych. W tym kontekście zob. również obwieszczenie nr 274/98 oraz wykaz nr 73/2000.

Art. 31 ust. 4 – Powiadomienie o możliwości wcześniejszego korzystania ze zdecentralizowanego systemu informatycznego

Nie dotyczy.

Ostatnia aktualizacja: 02/07/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.