Przeprowadzanie dowodów (wersja przekształcona)

Rumunia

Autor treści:
Rumunia

WYSZUKIWANIE WŁAŚCIWYCH SĄDÓW I URZĘDÓW

Za pomocą tej wyszukiwarki można wyszukiwać sądy i urzędy posiadające kompetencje w odniesieniu do konkretnych europejskich instrumentów prawnych. Należy pamiętać o tym, że choć dokładamy wszelkich starań, aby wyniki były jak najdokładniejsze, mogą istnieć wyjątki, w przypadku których kompetencje nie zostały określone.

Rumunia

Przeprowadzanie dowodu


*pole musi zostać wypełnione

Art. 2 ust. 1 – Organy, które można uznać za sądy

Nie dotyczy.

Art. 3 ust. 2 – Sądy wezwane

Sąd rejonowy, w którego jurysdykcji dowód ma zostać przeprowadzony.

Kliknij na link poniżej, aby zobaczyć wszystkie właściwe organy powiązane z tym artykułem.
Wykaz właściwych organów

Art. 4 – Jednostka centralna

Ministerul Justiției (Ministerstwo Sprawiedliwości)

Direcția Drept Internațional și Cooperare Judiciară
(Departament ds. Prawa Międzynarodowego i Współpracy Sądowej)

Serviciul Cooperare Judiciară Internațională în Materie Civilă și Comercială
(Dział ds. Międzynarodowej Współpracy Sądowej w Sprawach Cywilnych i Handlowych)

Strada Apolodor 17, Sector 5, București, Cod 050741

Tel.: +40 37204 1077 do sekretariatu, faks: +40 37204 1079,
e-mail: dreptinternational@just.ro; ddit@just.ro

Art. 6 – Języki, w których można wypełnić formularz

Wyłącznie po rumuńsku.

Art. 7 – Akceptowane sposoby przekazywania wniosków i innych zawiadomień

Pocztą, faksem.

Art. 19 – Jednostka centralna lub właściwe organy odpowiedzialne za wydawanie decyzji w sprawie wniosków o bezpośrednie przeprowadzenie dowodu

Ministerul Justiției (Ministerstwo Sprawiedliwości)

Direcția Drept Internațional și Cooperare Judiciară
(Departament ds. Prawa Międzynarodowego i Współpracy Sądowej)

Serviciul Cooperare Judiciară Internațională în Materie Civilă și Comercială
(Dział ds. Międzynarodowej Współpracy Sądowej w Sprawach Cywilnych i Handlowych)

Strada Apolodor 17, Sector 5, București, 050741

Tel.: +40 37204 1077 do sekretariatu, faks: +40 37204 1079,
e-mail: dreptinternational@just.ro; ddit@just.ro

Art. 29 – Umowy lub porozumienia, których stronami są państwa członkowskie i które spełniają warunki wskazane w art. 29 ust. 2

Nie dotyczy.

Art. 31 ust. 4 – Powiadomienie o możliwości wcześniejszego korzystania ze zdecentralizowanego systemu informatycznego

Nie dotyczy.

Ostatnia aktualizacja: 26/06/2023

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.