Przeprowadzanie dowodów (wersja przekształcona)

Słowenia

Autor treści:
Słowenia

WYSZUKIWANIE WŁAŚCIWYCH SĄDÓW I URZĘDÓW

Za pomocą tej wyszukiwarki można wyszukiwać sądy i urzędy posiadające kompetencje w odniesieniu do konkretnych europejskich instrumentów prawnych. Należy pamiętać o tym, że choć dokładamy wszelkich starań, aby wyniki były jak najdokładniejsze, mogą istnieć wyjątki, w przypadku których kompetencje nie zostały określone.

Słowenia

Przeprowadzanie dowodu


*pole musi zostać wypełnione

Art. 2 ust. 1 – Organy, które można uznać za sądy

Jedynie sądy są właściwe do przeprowadzania dowodów do celów postępowania sądowego i wykonania rozporządzenia.

Art. 3 ust. 2 – Sądy wezwane

Sądami, które zgodnie z rozporządzeniem mogą przeprowadzić dowód, są sądy rejonowe (okrožna sodišča).

Art. 4 – Jednostka centralna

Organem centralnym odpowiedzialnym za wykonanie rozporządzenia jest Ministerstwo Sprawiedliwości:

Ministrstvo za pravosodje

Župančičeva 3

SLO-1000 Ljubljana

Tel.: (+386)1 369 53 94

Faks: (+386)1 369 52 33

E-mail: gp.mp@gov.si

Art. 6 – Języki, w których można wypełnić formularz

Formularze określone w załączniku I można składać w języku słoweńskim lub angielskim.

Art. 7 – Akceptowane sposoby przekazywania wniosków i innych zawiadomień

W przypadku gdy przyjmowanie wniosków podlega przepisowi art. 7 ust. 4 rozporządzenia, przekazanie odbywa się pocztą, w tym przesyłką ekspresową, i faksem.

Art. 19 – Jednostka centralna lub właściwe organy odpowiedzialne za wydawanie decyzji w sprawie wniosków o bezpośrednie przeprowadzenie dowodu

W Słowenii organem właściwym do przyjmowania wniosków o bezpośrednie przeprowadzenie dowodu jest Ministerstwo Sprawiedliwości:

Ministrstvo za pravosodje

Župančičeva 3

SLO-1000 Ljubljana

Tel.: (+386)1 369 53 94

Faks: (+386)1 369 52 33

E-mail: gp.mp@gov.si

Art. 29 – Umowy lub porozumienia, których stronami są państwa członkowskie i które spełniają warunki wskazane w art. 29 ust. 2

Umowa między Republiką Słowenii a Republiką Chorwacji o pomocy prawnej w sprawach cywilnych i karnych z dnia 7 lutego 1994 r.

Art. 31 ust. 4 – Powiadomienie o możliwości wcześniejszego korzystania ze zdecentralizowanego systemu informatycznego

Nie dotyczy.

Ostatnia aktualizacja: 09/03/2023

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.