Przeprowadzanie dowodów (wersja przekształcona)

Szwecja

Autor treści:
Szwecja

WYSZUKIWANIE WŁAŚCIWYCH SĄDÓW I URZĘDÓW

Za pomocą tej wyszukiwarki można wyszukiwać sądy i urzędy posiadające kompetencje w odniesieniu do konkretnych europejskich instrumentów prawnych. Należy pamiętać o tym, że choć dokładamy wszelkich starań, aby wyniki były jak najdokładniejsze, mogą istnieć wyjątki, w przypadku których kompetencje nie zostały określone.

Szwecja

Przeprowadzanie dowodu


*pole musi zostać wypełnione

Art. 2 ust. 1 – Organy, które można uznać za sądy

Nie dotyczy.

Art. 3 ust. 2 – Sądy wezwane

Sądy rejonowe

Art. 4 – Jednostka centralna

Justitiedepartementet (Ministerstwo Sprawiedliwości)

Enheten för brottmålsärenden och internationellt rättsligt samarbete (BIRS) (Wydział ds. Karnych i Międzynarodowej Współpracy Sądowej)

Organ centralny

S-103 33 Stockholm

Tel.: + 46 8 405 45 00

Faks: + 46 (0) 8 405 46 76

E-mail: ju.birs@gov.se

Art. 6 – Języki, w których można wypełnić formularz

Formularz z załącznika I można wypełnić w języku szwedzkim lub angielskim.

Art. 7 – Akceptowane sposoby przekazywania wniosków i innych zawiadomień

Nie dotyczy.

Art. 19 – Jednostka centralna lub właściwe organy odpowiedzialne za wydawanie decyzji w sprawie wniosków o bezpośrednie przeprowadzenie dowodu

Justitiedepartementet (Ministerstwo Sprawiedliwości)

Enheten för brottmålsärenden och internationellt rättsligt samarbete (BIRS) (Wydział ds. Karnych i Międzynarodowej Współpracy Sądowej)

Organ centralny

S-103 33 Stockholm

Tel.: + 46 8 405 45 00

Faks: 46 (0) 8 405 46 76

E-mail: ju.birs@gov.se

Art. 29 – Umowy lub porozumienia, których stronami są państwa członkowskie i które spełniają warunki wskazane w art. 29 ust. 2

Nie obowiązują już żadne takie umowy.

Art. 31 ust. 4 – Powiadomienie o możliwości wcześniejszego korzystania ze zdecentralizowanego systemu informatycznego

Nie dotyczy.

Ostatnia aktualizacja: 30/05/2024

Za wersję tej strony w języku danego kraju odpowiada właściwe państwo członkowskie. Tłumaczenie zostało wykonane przez służby Komisji Europejskiej. Jeżeli właściwy organ krajowy wprowadził jakieś zmiany w wersji oryginalnej, mogły one jeszcze nie zostać uwzględnione w tłumaczeniu. Komisja Europejska nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności w odniesieniu do danych lub informacji, które niniejszy dokument zawiera, lub do których się odnosi. Informacje na temat przepisów dotyczących praw autorskich, które obowiązują w państwie członkowskim odpowiedzialnym za niniejszą stronę, znajdują się w informacji prawnej.