Vykonávanie dôkazov (prepracované znenie)

Rakúsko

Autor obsahu
Rakúsko

VYHĽADÁVANIE PRÍSLUŠNÝCH SÚDOV/ORGÁNOV

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Rakúsko

Zadovažovanie/vykonávanie dôkazov


*povinný údaj

Článok 2 ods. 1 – Orgány, ktoré možno považovať za súdy

V Rakúsku nie sú v súčasnosti podľa vnútroštátneho práva oprávnené vykonávať dôkazy cezhranične podľa článku 2 ods. 1 nariadenia iné orgány ako súdy.

Článok 3 ods. 2 – Dožiadané súdy

V Rakúsku sú na výkon dožiadaní o vykonanie dôkazov podľa nariadenia (EÚ) 2020/1783 z 25. novembra 2020 o spolupráci medzi súdmi členských štátov pri vykonávaní dôkazov v občianskych a obchodných veciach (vykonávanie dôkazov) príslušné okresné súdy.

Článok 4 – Ústredný orgán

Pre celé Rakúsko je ústredným orgánom podľa článku 4 nariadenia:

Bundesministerium für Justiz (Spolkové ministerstvo spravodlivosti)

Museumstrasse 7

1070 Wien

Telefón: + 43 1521520

Fax: + 43 1521522727

E-Mail: team.z@bmj.gv.at

Článok 6 – Jazyky, ktoré sa môžu používať na vyplňovanie formulárov

Okrem nemeckého jazyka sa na vypĺňanie formulárov akceptuje angličtina.

Článok 7 – Možné prostriedky zasielania žiadostí a iných oznámení

Aj po tom, čo sa začne uplatňovať povinnosť odovzdávať žiadosti a oznámenia podľa tohto nariadenia prostredníctvom decentralizovaného informačného systému založeného na systéme e-CODEX (článok 7 ods. 1 v spojení s článkom 35 ods. 3 nariadenia), môžu byť žiadosti a oznámenia v prípade poruchy tohto informačného systému alebo v niektorom z ostatných výnimočných prípadov uvedených v článku 7 ods. 4 zasielané poštou, kuriérom, faxom alebo e-mailom.

Článok 19 – Ústredný orgán alebo príslušný orgán poverený rozhodovaním o žiadostiach o priame vykonávanie dôkazov

Pre celé Rakúsko je ústredným orgánom podľa článku 4 v spojení s článkom 19 nariadenia:

Bundesministerium für Justiz (Spolkové ministerstvo spravodlivosti)

Museumstrasse 7

1070 Wien

Telefón: + 43 1521520

Fax: + 43 1521522727

E-Mail: team.z@bmj.gv.at

Článok 29 – Dohody alebo dojednania, ktorých zmluvnými stranami sú členské štáty a ktoré spĺňajú podmienky uvedené v článku 29 ods. 2

V súčasnosti neexistujú žiadne plány na zachovanie dvojstranných dohôd.

Článok 31 ods. 4 – Oznámenie o včasnom používaní decentralizovaného informačného systému

V súčasnosti neexistujú žiadne konkrétne plány v tejto súvislosti.

Posledná aktualizácia: 15/06/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.