Vykonávanie dôkazov (prepracované znenie)

Belgicko

Autor obsahu
Belgicko

Článok 2 ods. 1 – Orgány, ktoré možno považovať za súdy

Neuplatňuje sa.

Článok 3 ods. 2 – Dožiadané súdy

Súd prvého stupňa (Tribunal de première instance).

Článok 4 – Ústredný orgán

Service public fédéral Justice (Federálne ministerstvo spravodlivosti)
Service de Coopération internationale civile (Útvar pre medzinárodnú spoluprácu v občianskych veciach)
Boulevard de Waterloo 115
1000 Bruxelles
Belgique

Telefón: +32 25426511
Fax: +32 25427006/+32 25427038
E-mail: eu1206ue@just.fgov.be
Miestna príslušnosť: Belgicko (celá krajina).
Jazyky: francúzština, holandčina a angličtina.

Článok 6 – Jazyky, ktoré sa môžu používať na vyplňovanie formulárov

Vzorové tlačivá uvedené v prílohe I k nariadeniu a písomnosti pripojené k týmto tlačivám musia byť vyhotovené v jazyku alebo preložené do jazyka súdneho obvodu súdu prvého stupňa, ktorému sa návrh podáva. Neakceptuje sa žiadny iný jazyk.

Článok 7 – Možné prostriedky zasielania žiadostí a iných oznámení

Poštou alebo faxom.

Článok 19 – Ústredný orgán alebo príslušný orgán poverený rozhodovaním o žiadostiach o priame vykonávanie dôkazov

Service public fédéral Justice (Federálne ministerstvo spravodlivosti)
Service de Coopération internationale civile (Útvar pre medzinárodnú spoluprácu v občianskych veciach)
Boulevard de Waterloo 115
1000 Bruxelles
Belgique

Telefón: +32 25426511
Fax: +32 25427006/+32 25427038
E-mail: eu1206ue@just.fgov.be
Miestna príslušnosť: Belgicko (celá krajina).
Jazyky: francúzština, holandčina a angličtina.

Článok 29 – Dohody alebo dojednania, ktorých zmluvnými stranami sú členské štáty a ktoré spĺňajú podmienky uvedené v článku 29 ods. 2

Belgicko vyhlasuje, že v jeho vzťahoch s ostatnými členskými štátmi má nariadenie vo veciach, ktoré patria do jeho rozsahu pôsobnosti, prednosť pred týmito nástrojmi:

  • Dohovor z 21. júna 1922 medzi Belgickom a Veľkou Britániou o zasielaní súdnych a mimosúdnych písomností a vykonávaní dôkazov,
  • Haagsky dohovor z 1. marca 1954 o civilnom konaní,
  • Dohovor z 1. marca 1956 medzi Belgickom a Francúzskom o vzájomnej právnej pomoci v občianskych a obchodných veciach,
  • Newyorský dohovor z 20. júna 1956 o vymáhaní výživného v cudzine,
  • Dohoda z 25. apríla 1959 medzi belgickou vládou a vládou Spolkovej republiky Nemecko uzavretá s cieľom uľahčiť uplatňovanie Haagskeho dohovoru z 1. marca 1954 o civilnom konaní,
  • Dohovor z 23. októbra 1989 medzi Belgickom a Rakúskom o vzájomnej právnej pomoci a právnej spolupráci, ktorým sa dopĺňa Haagsky dohovor z 1. marca 1954 o civilnom konaní.

Článok 31 ods. 4 – Oznámenie o včasnom používaní decentralizovaného informačného systému

Neuplatňuje sa.

Posledná aktualizácia: 15/02/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.