Vykonávanie dôkazov (prepracované znenie)

Bulharsko

Autor obsahu
Bulharsko

Článok 2 ods. 1 – Orgány, ktoré možno považovať za súdy

Súdy.

Článok 3 ods. 2 – Dožiadané súdy

Žiadosti o vykonanie dôkazov sa musia adresovať okresnému súdu (районен съд – rayonen sad), v ktorého obvode dochádza k vykonávaniu dôkazov.

Článok 4 – Ústredný orgán

Ministerstvo spravodlivosti

Riaditeľstvo pre medzinárodnú právnu spoluprácu a európske záležitosti

Útvar pre justičnú spoluprácu v občianskych veciach

Telefón: +359 2 9237 413

+359 2 9237 544

+359 2 9237 576

Fax: +359 2 9809 223

E-mail: civil@justice.government.bg

Adresa: ul. Slavjanska č. 1

1040, Sofia

Bulharsko

Článok 6 – Jazyky, ktoré sa môžu používať na vyplňovanie formulárov

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku bulharčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: angličtinafrancúzština.

Žiadosti o vykonanie dôkazov a oznámenia odoslané z iného členského štátu musia byť napísané v bulharčine alebo k nim musí byť priložený preklad do bulharčiny.

Článok 7 – Možné prostriedky zasielania žiadostí a iných oznámení

Okresné súdy akceptujú žiadosti o vykonanie dôkazov a iné oznámenia doručené poštou.

Článok 19 – Ústredný orgán alebo príslušný orgán poverený rozhodovaním o žiadostiach o priame vykonávanie dôkazov

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku bulharčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: angličtinafrancúzština.

Orgánom príslušným povoliť priame vykonanie dôkazov v Bulharskej republike je krajský súd (окръжен съд – okrazhen sad), v ktorého obvode má dôjsť k priamemu vykonaniu dôkazov.

Článok 29 – Dohody alebo dojednania, ktorých zmluvnými stranami sú členské štáty a ktoré spĺňajú podmienky uvedené v článku 29 ods. 2

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku bulharčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: angličtinafrancúzština.

Bulharská republika neuplatňuje ani neuzavrela žiadne dohody ani dojednania s inými členskými štátmi Únie na uľahčenie vykonávania dôkazov, ktoré sú zlučiteľné s týmto nariadením.

Nariadenie sa uplatňuje prednostne na dohody, ktoré Bulharská republika uzavrela s inými členskými štátmi, v rozsahu, v akom sa týkajú vykonávania dôkazov v občianskych a obchodných veciach.

Článok 31 ods. 4 – Oznámenie o včasnom používaní decentralizovaného informačného systému

Bulharsko zatiaľ nemá v úmysle využiť možnosť prevádzkovať decentralizovaný informačný systém pred uplynutím stanovenej lehoty.

Posledná aktualizácia: 10/05/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.