Vykonávanie dôkazov (prepracované znenie)

Chorvátsko

Autor obsahu
Chorvátsko

VYHĽADÁVANIE PRÍSLUŠNÝCH SÚDOV/ORGÁNOV

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Chorvátsko

Zadovažovanie/vykonávanie dôkazov


*povinný údaj

Článok 2 ods. 1 – Orgány, ktoré možno považovať za súdy

Neuplatňuje sa.

Článok 3 ods. 2 – Dožiadané súdy

Vykonávanie dôkazov v Chorvátskej republike patrí do právomoci mestského súdu (općinski sud), v ktorého obvode sa má vykonať procesný úkon.

Článok 4 – Ústredný orgán

Ministarstvo pravosuđa i uprave Republike Hrvatske (Ministerstvo spravodlivosti a verejnej správy Chorvátskej republiky)

Ulica grada Vukovara 49

10000 Zagreb

Telefón: +385 1 371 40 00

Webové sídlo: https://mpu.gov.hr/

Článok 6 – Jazyky, ktoré sa môžu používať na vyplňovanie formulárov

Akceptujú sa formuláre vyplnené v angličtine.

Článok 7 – Možné prostriedky zasielania žiadostí a iných oznámení

Žiadosti a iné oznámenia sa môžu zasielať e-mailom.

Článok 19 – Ústredný orgán alebo príslušný orgán poverený rozhodovaním o žiadostiach o priame vykonávanie dôkazov

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku chorvátčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

Ministarstvo pravosuđa i uprave Republike Hrvatske (Ministerstvo spravodlivosti a verejnej správy Chorvátskej republiky)

Ulica grada Vukovara 49

10000 Zagreb

Telefón: +385 1 371 40 00

Webové sídlo: https://mpu.gov.hr/

Článok 29 – Dohody alebo dojednania, ktorých zmluvnými stranami sú členské štáty a ktoré spĺňajú podmienky uvedené v článku 29 ods. 2

Dohoda medzi Chorvátskou republikou a Slovinskou republikou o právnej pomoci v občianskych a trestných veciach zo 7. februára 1994.

Článok 31 ods. 4 – Oznámenie o včasnom používaní decentralizovaného informačného systému

Chorvátska republika nie je schopná používať decentralizovaný informačný systém pred tým, ako je stanovený v nariadení.

Posledná aktualizácia: 15/07/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.