Vykonávanie dôkazov (prepracované znenie)

Cyprus

Autor obsahu
Cyprus

VYHĽADÁVANIE PRÍSLUŠNÝCH SÚDOV/ORGÁNOV

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Cyprus

Zadovažovanie/vykonávanie dôkazov


*povinný údaj

Článok 2 ods. 1 – Orgány, ktoré možno považovať za súdy

Ako sa stanovuje v článku 2 ods. 1 nariadenia, na Cypre neexistujú žiadne iné orgány okrem súdov, ktoré by boli príslušné na vykonávanie dôkazov v občianskych a obchodných veciach.

Článok 3 ods. 2 – Dožiadané súdy

Súdy príslušné na vykonávanie dôkazov na základe nariadenia (ďalej len „dožiadaný súd“) sú okresné súdy Cypru, najmä okresný súd v Nikózii, okresný súd v Limassole, okresný súd v Larnake, okresný súd vo Famaguste a okresný súd v Pafose. Ich miestna príslušnosť je obmedzená na ich vlastný okres.

Článok 4 – Ústredný orgán

Ústredným orgánom Cypru je ministerstvo spravodlivosti a verejného poriadku, ktorého miestna príslušnosť sa vzťahuje na celú krajinu. Ministerstvo pôsobí aj ako ústredný orgán pre rozhodovanie o žiadostiach o priame vykonávanie dôkazov. Adresa ústredného orgánu je:

Leoforos Athalassas 125

1461 Nicosia

http://www.mjpo.gov.cy

Článok 6 – Jazyky, ktoré sa môžu používať na vyplňovanie formulárov

Formuláre v prílohe I sa prijímajú v gréčtine a angličtine.

Článok 7 – Možné prostriedky zasielania žiadostí a iných oznámení

Ako sa uvádza v článku 7 ods. 4 nariadenia, v prípade technického problému alebo narušenia systému sa žiadosti môžu posielať a prijímať e-mailom, poštou a faxom.

Článok 19 – Ústredný orgán alebo príslušný orgán poverený rozhodovaním o žiadostiach o priame vykonávanie dôkazov

Ústredným orgánom, ktorý rozhoduje o žiadostiach o priame vykonávanie dôkazov je ministerstvo spravodlivosti a verejného poriadku, ktorého miestna príslušnosť sa vzťahuje na celú krajinu. Adresa ústredného orgánu je:

Leoforos Athalassas 125

1461 Nicosia

http://www.mjpo.gov.cy

Článok 29 – Dohody alebo dojednania, ktorých zmluvnými stranami sú členské štáty a ktoré spĺňajú podmienky uvedené v článku 29 ods. 2

Cyprus je zmluvnou stranou Haagskeho dohovoru o vykonávaní dôkazov v cudzine z roku 1970. Cyprus nemá v úmysle uzavrieť dohody ani dojednania podľa článku 29 ods. 2 nariadenia.

Článok 31 ods. 4 – Oznámenie o včasnom používaní decentralizovaného informačného systému

Cyprus nemá v úmysle používať decentralizovaný informačný systém skôr, ako sa to vyžaduje.

Posledná aktualizácia: 26/06/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.