Vykonávanie dôkazov (prepracované znenie)

Česko

Autor obsahu
Česko

VYHĽADÁVANIE PRÍSLUŠNÝCH SÚDOV/ORGÁNOV

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Česko

Zadovažovanie/vykonávanie dôkazov


*povinný údaj

Článok 2 ods. 1 – Orgány, ktoré možno považovať za súdy

V Českej republike nie sú takéto orgány.

Článok 3 ods. 2 – Dožiadané súdy

Okresné súdy (v Prahe obvodné súdy, v Brne Mestský súd).

Článok 4 – Ústredný orgán

Ministerstvo spravedlnosti (Ministerstvo spravodlivosti)

mezinárodní odbor civilní (medzinárodný civilný odbor)

Vyšehradská 16

128 10 Praha 2

Telefón: +420-221-997-111

Fax: +420-224-919-927

E-mail: posta@msp.justice.cz

Článok 6 – Jazyky, ktoré sa môžu používať na vyplňovanie formulárov

Prípustné jazyky: čeština, slovenčina, angličtina

Článok 7 – Možné prostriedky zasielania žiadostí a iných oznámení

Technické prostriedky na prijímanie žiadostí sú pošta, fax a elektronická pošta.

Článok 19 – Ústredný orgán alebo príslušný orgán poverený rozhodovaním o žiadostiach o priame vykonávanie dôkazov

Ministerstvo spravedlnosti (Ministerstvo spravodlivosti)

mezinárodní odbor civilní (medzinárodný civilný odbor)

Vyšehradská 16

128 10 Praha 2

Telefón: +420-221-997-111

Fax: +420-224-919-927

E-mail: posta@msp.justice.cz

Článok 29 – Dohody alebo dojednania, ktorých zmluvnými stranami sú členské štáty a ktoré spĺňajú podmienky uvedené v článku 29 ods. 2

Neuplatňuje sa.

Článok 31 ods. 4 – Oznámenie o včasnom používaní decentralizovaného informačného systému

Neuplatňuje sa.

Posledná aktualizácia: 03/06/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.