Vykonávanie dôkazov (prepracované znenie)

Estónsko

Autor obsahu
Estónsko

VYHĽADÁVANIE PRÍSLUŠNÝCH SÚDOV/ORGÁNOV

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Estónsko

Zadovažovanie/vykonávanie dôkazov


*povinný údaj

Článok 2 ods. 1 – Orgány, ktoré možno považovať za súdy

Na účely článku 2 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2020/1783 o spolupráci medzi súdmi členských štátov pri vykonávaní dôkazov v občianskych a obchodných veciach (vykonávanie dôkazov) (prepracované znenie) sa estónsky notár považuje za „súd“, pokiaľ ide o riešenie dedičských vecí.

Článok 3 ods. 2 – Dožiadané súdy

Miestne súdy.

Článok 4 – Ústredný orgán

Funkcie ústredného orgánu podľa článku 4 nariadenia (EÚ) 2020/1783 vykonáva ministerstvo spravodlivosti (Justiitsministeerium).

Kontaktné údaje:

Suur-Ameerika 1

10122 Tallinn, Estónsko

Tel.: +372 6208183

Fax: +372 6208109

E-mail: central.authority@just.ee

http://www.just.ee/

Článok 6 – Jazyky, ktoré sa môžu používať na vyplňovanie formulárov

Podľa článku 6 nariadenia Estónsko prijíma vzorové tlačivá v estónčine a angličtine.

Článok 7 – Možné prostriedky zasielania žiadostí a iných oznámení

Žiadosti možno podať poštou, faxom alebo e-mailom.

Článok 19 – Ústredný orgán alebo príslušný orgán poverený rozhodovaním o žiadostiach o priame vykonávanie dôkazov

Funkcie ústredného orgánu podľa článku 4 ods. 3 nariadenia vykonáva ministerstvo spravodlivosti. Ministerstvo spravodlivosti je určené ako príslušný orgán, ktorý rozhoduje o prijatí alebo zamietnutí žiadosti podľa článku 19 nariadenia.

Kontaktné údaje:

Suur-Ameerika 1

10122 Tallinn, Estónsko

Tel.: +372 6208183

Fax: +372 6208109

E-mail: central.authority@just.ee

http://www.just.ee/

Článok 29 – Dohody alebo dojednania, ktorých zmluvnými stranami sú členské štáty a ktoré spĺňajú podmienky uvedené v článku 29 ods. 2

  • Dohoda medzi Estónskom a Poľskom o poskytovaní právnej pomoci a právnych vzťahoch v občianskych, pracovných a trestnoprávnych veciach
  • Dohoda medzi Lotyšskou republikou, Estónskou republikou a Litovskou republikou o právnej pomoci a právnych vzťahoch.

Článok 31 ods. 4 – Oznámenie o včasnom používaní decentralizovaného informačného systému

-
Posledná aktualizácia: 14/11/2022

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.