Vykonávanie dôkazov (prepracované znenie)

Fínsko

Autor obsahu
Fínsko

VYHĽADÁVANIE PRÍSLUŠNÝCH SÚDOV/ORGÁNOV

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Fínsko

Zadovažovanie/vykonávanie dôkazov


*povinný údaj

Článok 2 ods. 1 – Orgány, ktoré možno považovať za súdy

Vo Fínsku takéto orgány neexistujú.

Článok 3 ods. 2 – Dožiadané súdy

Žiadosti prijímajú okresné súdy.

Kliknutím na nasledujúci odkaz sa zobrazia všetky príslušné orgány súvisiace s týmto článkom.
Zoznam príslušných orgánov

Článok 4 – Ústredný orgán

Ministerstvo spravodlivosti je ústredným orgánom, ako sa uvádza v článku 4 ods. 1 nariadenia. Jeho jurisdikcia pokrýva celé Fínsko. Ministerstvo spravodlivosti je ako ústredný orgán určené ako príslušný orgán uvedený v článku 4 ods. 3 nariadenia a je zodpovedné za rozhodovanie o žiadostiach podľa článku 19. Kontaktné údaje:

Adresa pre návštevy:

Oikeusministeriö (Ministerstvo spravodlivosti)

Eteläesplanadi 10

FIN-00130 Helsinki

Poštová adresa:

Oikeusministeriö (Ministerstvo spravodlivosti)

PL 25

FIN-00023 Valtioneuvosto (Vláda)

Tel.: +358 916067628

Fax: +358 916067524

E-mailová adresa: central.authority.om@gov.fi

Článok 6 – Jazyky, ktoré sa môžu používať na vyplňovanie formulárov

Akceptované jazyky: fínčina, švédčina, angličtina.

Článok 7 – Možné prostriedky zasielania žiadostí a iných oznámení

Žiadosti sa môžu zasielať poštou, faxom alebo elektronickou poštou.

Článok 19 – Ústredný orgán alebo príslušný orgán poverený rozhodovaním o žiadostiach o priame vykonávanie dôkazov

Oikeusministeriö (Ministerstvo spravodlivosti)

Adresa pre návštevy:

Eteläesplanadi 10

FIN-00130 Helsinki

Poštová adresa:

PL 25

FIN-00023 Valtioneuvosto (Vláda)

Telefón: +358 916067628

Fax: +358 916067524

E-mailová adresa: central.authority.om@gov.fi

Článok 29 – Dohody alebo dojednania, ktorých zmluvnými stranami sú členské štáty a ktoré spĺňajú podmienky uvedené v článku 29 ods. 2

Neuplatňuje sa.

Článok 31 ods. 4 – Oznámenie o včasnom používaní decentralizovaného informačného systému

-
Posledná aktualizácia: 28/05/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.