Vykonávanie dôkazov (prepracované znenie)

Francúzsko

Autor obsahu
Francúzsko

VYHĽADÁVANIE PRÍSLUŠNÝCH SÚDOV/ORGÁNOV

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Francúzsko

Zadovažovanie/vykonávanie dôkazov


*povinný údaj

Článok 2 ods. 1 – Orgány, ktoré možno považovať za súdy

Na žiadosť strán alebo z vlastného podnetu môže žiadosť o vykonávanie dôkazov v občianskych a obchodných veciach s cieľom vykonať súdne akty alebo zabezpečiť ich vykonanie, ktoré považuje za potrebné, predložiť iba sudca.

Článok 3 ods. 2 – Dožiadané súdy

Vybavovanie žiadostí o vykonávanie dôkazov v občianskych a obchodných veciach je vo výlučnej právomoci občianskoprávnych súdov (tribunaux judiciaires).

Územne príslušný občianskoprávny súd je súd, v ktorého obvode sa má vybaviť žiadosť o vykonávanie dôkazov.

Príslušný súd možno určiť a jeho kontaktné údaje možno získať prostredníctvom Európskeho justičného atlasu uvedeného na webovom sídle e-justice.

Článok 4 – Ústredný orgán

Francúzsko si zvolilo možnosť určiť jeden orgán s celoštátnou právomocou, ktorým je Oddelenie pre vzájomnú pomoc, medzinárodné právo súkromné a právo EÚ (Département de l’entraide, du droit international privé et européen – DEDIPE) na Ministerstve spravodlivosti. Jeho kontaktné údaje sú:

Adresa:
Ministère de la Justice (Ministerstvo spravodlivosti)
Direction des Affaires Civiles et du Sceau (Riaditeľstvo pre občianske veci a pečate)
Département de l’entraide, du droit international privé et européen (DEDIPE) (Oddelenie pre vzájomnú pomoc, medzinárodné právo súkromné a právo EÚ)
13 place Vendôme
75042 PARIS Cedex 01

Telefón: +33 1 44 77 61 05
Fax: +33 1 44 77 61 22
E-mailová adresa:  Entraide-civile-internationale@justice.gouv.fr

Článok 6 – Jazyky, ktoré sa môžu používať na vyplňovanie formulárov

Formuláre zaslané na občianskoprávne súdy a ústrednému francúzskemu orgánu musia byť vyplnené vo francúzštine alebo preložené do francúzštiny.

Článok 7 – Možné prostriedky zasielania žiadostí a iných oznámení

Žiadosti adresované francúzskym súdom a ústrednému francúzskemu orgánu je možné zaslať poštou, faxom alebo e-mailom.

Ak si žiadosti vyžadujú pečať alebo vlastnoručný podpis alebo ak ich obsahujú, možno namiesto nich použiť kvalifikované elektronické pečate alebo kvalifikované elektronické podpisy v zmysle nariadenia (EÚ) č. 910/2014 (článok 7 ods. 3).

Článok 19 – Ústredný orgán alebo príslušný orgán poverený rozhodovaním o žiadostiach o priame vykonávanie dôkazov

Ministère de la Justice (Ministerstvo spravodlivosti)
Direction des Affaires Civiles et du Sceau (Riaditeľstvo pre občianske veci a pečate)
Département de l’entraide, du droit international privé et européen (DEDIPE) (Oddelenie pre vzájomnú pomoc, medzinárodné právo súkromné a právo EÚ)
13 place Vendôme
75042 PARIS Cedex 01

Telefón: +33 1 44 77 61 05
Fax: +33 1 44 77 61 22
E-mailová adresa: Entraide-civile-internationale@justice.gouv.fr

Článok 29 – Dohody alebo dojednania, ktorých zmluvnými stranami sú členské štáty a ktoré spĺňajú podmienky uvedené v článku 29 ods. 2

Žiadne.

Článok 31 ods. 4 – Oznámenie o včasnom používaní decentralizovaného informačného systému

Nie je k dispozícii.

Posledná aktualizácia: 03/02/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.