Vykonávanie dôkazov (prepracované znenie)

Nemecko

Autor obsahu
Nemecko

VYHĽADÁVANIE PRÍSLUŠNÝCH SÚDOV/ORGÁNOV

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Nemecko

Zadovažovanie/vykonávanie dôkazov


*povinný údaj

Článok 2 ods. 1 – Orgány, ktoré možno považovať za súdy

Žiadne.

Článok 3 ods. 2 – Dožiadané súdy

V zmysle článku 3 nariadenia (EÚ) 2020/1783 dožiadaným súdom v Nemeckej spolkovej republike na vykonávanie dôkazov je ten okresný súd (Amtsgericht), v ktorého obvode sa má konanie viesť (§ 1074 ods. 1 Občianskeho súdneho poriadku).

Krajinské vlády môžu nariadením prideliť úlohy dožiadaného súdu určitému okresnému súdu pre obvody viacerých okresných súdov (§ 1074 ods. 2 Občianskeho súdneho poriadku).

Kliknutím na nasledujúci odkaz sa zobrazia všetky príslušné orgány súvisiace s týmto článkom.
Zoznam príslušných orgánov

Článok 4 – Ústredný orgán

Úlohy ústredného orgánu sa vykonávajú predovšetkým na úrovni spolkovej krajiny.
V každej spolkovej krajine existuje ústredný orgán, ktorý je príslušný pre danú spolkovú krajinu. Vláda tejto spolkovej krajiny určí, ktorý orgán plní túto úlohu na území danej spolkovej krajiny (§ 1074 ods. 3 Občianskeho súdneho poriadku). Vo väčšine prípadov je ústredným orgánom spolkovej krajiny krajinská súdna správa (Landesjustizverwaltung), vyšší krajinský súd (Oberlandesgericht), resp. okresný súd (Amtsgericht).

Okrem 16 ústredných orgánov na úrovni spolkových krajín existuje aj ústredný orgán na spolkovej úrovni – Spolkový úrad spravodlivosti (Bundesamt für Justiz). Tento spolkový ústredný orgán v prípade potreby pomáha príslušným orgánom spolkových krajín (§ 1074 ods. 4 Občianskeho súdneho poriadku).

Kliknutím na nasledujúci odkaz sa zobrazia všetky príslušné orgány súvisiace s týmto článkom.
Zoznam príslušných orgánov

Článok 6 – Jazyky, ktoré sa môžu používať na vyplňovanie formulárov

Žiadosti, oznámenia podané na základe nariadenia a záznamy vo formulároch v prílohe I k nariadeniu sú prípustné len v nemčine (§ 1075 Občianskeho súdneho poriadku).

Článok 7 – Možné prostriedky zasielania žiadostí a iných oznámení

Žiadne informácie.

Článok 19 – Ústredný orgán alebo príslušný orgán poverený rozhodovaním o žiadostiach o priame vykonávanie dôkazov

Úlohy ústredného orgánu v každej spolkovej krajine plní orgán určený krajinskou vládou. Spravidla sú to Landesjustizverwaltungen (krajinské súdne správy) alebo Oberlandesgericht (vyšší krajinský súd), resp. Amtsgericht (okresný súd) príslušnej spolkovej krajiny.

Kliknutím na nasledujúci odkaz sa zobrazia všetky príslušné orgány súvisiace s týmto článkom.
Zoznam príslušných orgánov

Článok 29 – Dohody alebo dojednania, ktorých zmluvnými stranami sú členské štáty a ktoré spĺňajú podmienky uvedené v článku 29 ods. 2

Žiadne informácie.

Článok 31 ods. 4 – Oznámenie o včasnom používaní decentralizovaného informačného systému

Žiadne informácie.

Posledná aktualizácia: 08/07/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.