Vykonávanie dôkazov (prepracované znenie)

Grécko

Autor obsahu
Grécko

VYHĽADÁVANIE PRÍSLUŠNÝCH SÚDOV/ORGÁNOV

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Grécko

Zadovažovanie/vykonávanie dôkazov


*povinný údaj

Článok 2 ods. 1 – Orgány, ktoré možno považovať za súdy

Právomoc vykonávať dôkazy na účely súdneho konania v občianskych alebo obchodných veciach majú v Grécku súdy prvého stupňa (Protodikeía) na základe ich miestnej príslušnosti. Okrem súdov neboli určené žiadne iné orgány.

Článok 3 ods. 2 – Dožiadané súdy

Súdy prvého stupňa určené podľa článku 2 ods. 1 majú v súvislosti s výkonom žiadostí o právnu pomoc všeobecnú príslušnosť vykonávať dôkazy vo všetkých občianskych a obchodných veciach na základe ich miestnej príslušnosti.

Po kliknutí na odkaz nižšie si môžete prezrieť všetky príslušné súdy podľa daného článku na základe ich miestnej príslušnosti (https://www.ministryofjustice.gr/wp-content/uploads/2021/10/Protodikeia.pdf).

Článok 4 – Ústredný orgán

Ústredným orgánom je ministerstvo spravodlivosti, útvar pre medzinárodné právo súkromné (adresa: Ministry of Justice, Department of Private International Law, Leoforos Mesogeion 96, 11527 Athens). Kontakt: Giorgios Kouvelas, tel. +30 2131307529, +213 1307480, e-mail: civilunit@justice.gov.gr, gkouvelas@justice.gov.gr, xpappa@justice.gov.gr).

Článok 6 – Jazyky, ktoré sa môžu používať na vyplňovanie formulárov

Prípustné jazyky na vyplnenie žiadosti: grécky jazyk.

Článok 7 – Možné prostriedky zasielania žiadostí a iných oznámení

Technické prostriedky, ktoré majú súdy uvedené v zozname, ktorý sa uvádza v článku 3 ods. 2 k dispozícii na zasielanie žiadostí, sa môžu v závislosti od súdu líšiť a môžu sa časom meniť.

Z tohto dôvodu sa odporúča viesť medzi príslušnými osobami dožadujúceho súdu a dožiadaného súdu osobné konzultácie pomocou elektronickej korešpondencie, ktorým v prípade potreby pomôžu ústredné orgány. Po predchádzajúcej dohode možno využiť aj komerčné aplikácie (napr. Skype).

Článok 19 – Ústredný orgán alebo príslušný orgán poverený rozhodovaním o žiadostiach o priame vykonávanie dôkazov

Ústredný orgán alebo príslušný orgán poverený rozhodovaním o žiadostiach o priame vykonávanie dôkazov: ministerstvo spravodlivosti, útvar pre medzinárodné právo súkromné (adresa: Ministry of Justice, Department of Private International Law, Leoforos Mesogeion 96, 11527 Athens). Kontakt: Giorgios Kouvelas, tel. +30 2131307529, +213 1307480, e-mail: civilunit@justice.gov.gr, gkouvelas@justice.gov.gr, xpappa@justice.gov.gr).

Článok 29 – Dohody alebo dojednania, ktorých zmluvnými stranami sú členské štáty a ktoré spĺňajú podmienky uvedené v článku 29 ods. 2

Toto nariadenie má prednosť pred ustanoveniami týchto dvojstranných dohôd, ktorých je Grécko signatárom:

– Dohovor medzi Gréckom a Nemeckom z 11. mája 1938 o vzájomnej právnej podpore v občianskych a obchodných veciach (mimoriadny zákon č. 1432/1938 – úradný vestník vlády, séria I, č. 399/1938),

– Dohovor medzi Gréckom a Juhosláviou z 18. júna 1959 o vzájomných právnych vzťahoch, ratifikovaný legislatívnym dekrétom 4009/1959 (úradný vestník vlády, séria I, č. 238/5.11.1959),

– Dohovor medzi Gréckym kráľovstvom a Rakúskou republikou o vzájomnej právnej pomoci v oblasti občianskeho a obchodného práva podpísaný v Aténach 6. decembra 1965 (legislatívny dekrét 137/1969 – úradný vestník vlády, séria I, č. 45/1969),

– Dohovor medzi Rumunskou socialistickou republikou a Helénskou republikou o právnej pomoci v občianskych a trestných veciach podpísaný v Bukurešti 19. októbra 1972 (legislatívny dekrét 429/1974 – úradný vestník vlády, séria I, č. 178/1974),

– Dohovor medzi Bulharskou ľudovou republikou a Helénskou republikou o právnej pomoci v občianskych a trestných veciach podpísaný v Aténach 10. apríla 1976 (zákon č. 841/1978 – úradný vestník vlády, séria I, č. 228/1978),

– Dohovor medzi Maďarskou ľudovou republikou a Helénskou republikou o právnej pomoci v občianskych a trestných veciach podpísaný v Budapešti 8. októbra 1979 (zákon č. 1149/1981 – úradný vestník vlády, séria I, č. 117/1981),

– Dohovor medzi Poľskou ľudovou republikou a Helénskou republikou o právnej pomoci v občianskych a trestných veciach podpísaný v Aténach 24. októbra 1979 (zákon č. 1184/1981 – úradný vestník vlády, séria I, č. 198/1981),

– Dohovor medzi Helénskou republikou a Československou socialistickou republikou o právnej pomoci v občianskych a trestných veciach podpísaný v Aténach 22. októbra 1980, stále v platnosti medzi Českou republikou, Slovenskom a Gréckom (zákon č. 1323/1983 – úradný vestník vlády, séria I, č. 8/1983),

– Dohovor medzi Cyperskou republikou a Helénskou republikou o právnej spolupráci vo veciach občianskeho, rodinného, obchodného a trestného práva, podpísaný v Nikózii 5. marca 1984 (zákon č. 1548/1985 – úradný vestník vlády, séria I, č. 95/1985).

Článok 31 ods. 4 – Oznámenie o včasnom používaní decentralizovaného informačného systému

Grécko nemá v úmysle uviesť decentralizovaný systém do prevádzky skôr, ako sa vyžaduje v tomto nariadení.

Posledná aktualizácia: 08/03/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.