Vykonávanie dôkazov (prepracované znenie)

Maďarsko

Autor obsahu
Maďarsko

VYHĽADÁVANIE PRÍSLUŠNÝCH SÚDOV/ORGÁNOV

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Maďarsko

Zadovažovanie/vykonávanie dôkazov


*povinný údaj

Článok 2 ods. 1 – Orgány, ktoré možno považovať za súdy

Notár (v dedičských veciach a v konaniach o platobnom rozkaze), opatrovnícky orgán (v konaniach týkajúcich sa rodičovských práv a povinností).

Článok 3 ods. 2 – Dožiadané súdy

Vybavovanie žiadostí o vzájomnú právnu pomoc pri vykonávaní dôkazov patrí do vecnej a miestnej príslušnosti okresného súdu (járásbíróság) [v Budapešti: ústredného obvodného súdu v Bude (Budai Központi Kerületi Bíróság)]:

a) v ktorého pôsobnosti má osoba, ktorá má byť vypočutá, bydlisko alebo obvyklý pobyt v Maďarsku;

b) v ktorého obvode sa nachádza predmet, ktorý sa má skontrolovať, alebo

c) v ktorého obvode je najvhodnejšie vykonať dôkazy, najmä ak osoby, ktoré sa majú vypočuť, majú bydlisko alebo obvyklý pobyt, alebo ak sa predmety, ktoré sa majú skontrolovať, nachádzajú v rôznych jurisdikciách v Maďarsku.

Článok 4 – Ústredný orgán

Ústredným orgánom určeným na účely článku 4 ods. 1 je minister spravodlivosti:

Igazságügyi Minisztérium (Ministerstvo spravodlivosti)

Nemzetközi Magánjogi Főosztály (Útvar pre medzinárodné právo súkromné)

Adresa: Nádor utca 22., 1051 Budapest

Poštová adresa: Pf. 2., 1357 Budapest

Telefón: +36 1 795 5397, 1 795 3188

Fax: +36 1 550 3946

Email: nmfo@im.gov.hu.

Článok 6 – Jazyky, ktoré sa môžu používať na vyplňovanie formulárov

Prijateľnými jazykmi sú maďarčina, angličtina a nemčina.

Článok 7 – Možné prostriedky zasielania žiadostí a iných oznámení

Súdy akceptujú formuláre zaslané poštou, faxom a elektronickými prostriedkami.

Článok 19 – Ústredný orgán alebo príslušný orgán poverený rozhodovaním o žiadostiach o priame vykonávanie dôkazov

Ústredným orgánom určeným na účely článku 4 ods. 3 a článku 19 je minister spravodlivosti:

Igazságügyi Minisztérium (Ministerstvo spravodlivosti)

Nemzetközi Magánjogi Főosztály (Útvar pre medzinárodné právo súkromné)

Adresa: Nádor utca 22., 1051 Budapest

Poštová adresa: Pf. 2., 1357 Budapest

Telefón: +36 1 795 5397, 1 795 3188

Fax: +36 1 550 3946

Email: nmfo@im.gov.hu.

Článok 29 – Dohody alebo dojednania, ktorých zmluvnými stranami sú členské štáty a ktoré spĺňajú podmienky uvedené v článku 29 ods. 2

Maďarsko neuzavrelo žiadnu príslušnú dohodu ani dojednanie s iným členským štátom.

Článok 31 ods. 4 – Oznámenie o včasnom používaní decentralizovaného informačného systému

Neuplatňuje sa.

Posledná aktualizácia: 02/01/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.