Vykonávanie dôkazov (prepracované znenie)

Írsko

Autor obsahu
Írsko

VYHĽADÁVANIE PRÍSLUŠNÝCH SÚDOV/ORGÁNOV

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Írsko

Zadovažovanie/vykonávanie dôkazov


*povinný údaj

Článok 2 ods. 1 – Orgány, ktoré možno považovať za súdy

Žiadne

Článok 3 ods. 2 – Dožiadané súdy

District Court 1st Floor,

Aras Ui Dhalaigh, Four Courts,

Dublin 7

Tel.: (353-01) 8886152

Fax: (353-01) 8783218

maevefoley@courts.ie

Kontaktná osoba: Maeve Foley

Miestna príslušnosť: celoštátna

Článok 4 – Ústredný orgán

Courts Service, 1st Floor,

Aras Ui Dhalaigh, Four Courts,

Dublin 7

Tel.: (353-01) 8886152

Fax: (353-01) 8783218

maevefoley@courts.ie

Kontaktná osoba: Maeve Foley

Miestna príslušnosť: celoštátna

Článok 6 – Jazyky, ktoré sa môžu používať na vyplňovanie formulárov

Formuláre sa prijímajú len v írčine alebo angličtine.

Článok 7 – Možné prostriedky zasielania žiadostí a iných oznámení

Žiadosti sa môžu zasielať poštou, faxom alebo e-mailom.

Článok 19 – Ústredný orgán alebo príslušný orgán poverený rozhodovaním o žiadostiach o priame vykonávanie dôkazov

1. Obvodný súd je príslušný na získanie dôkazov podľa žiadosti, na ktorú sa vzťahuje článok 1.1 písm. a) nariadenia Rady.

2. Podľa odseku 3 vykonáva právomoc udelenú obvodnému súdu na základe odseku 1 súdny úradník grófstva alebo samosprávneho mestského obvodu, v ktorom má svedok, od ktorého sa získavajú dôkazy, pobyt alebo v ktorom vykonáva povolanie, remeslo, podnikanie alebo iné zamestnanie.

3. Ak sa žiadosť týka viac ako jedného svedka a podľa odseku 2 sa vyžaduje, aby dôkazy od dotknutých svedkov získali súdni úradníci z viacerých grófstiev alebo samosprávnych mestských obvodov, právomoc zverenú obvodnému súdu podľa odseku 1 v súvislosti so získavaním dôkazov od jednotlivých svedkov vykonáva taký súdny úradník, ktorého môže menovať výkonný riaditeľ súdnych služieb alebo zamestnanec súdnych služieb, ktorého na tento účel výkonný riaditeľ vymenuje.

4. Súdne služby predstavujú ústredný orgán štátu na účely článkov 4 a 19 nariadenia Rady.

Kontaktné údaje sa uvádzajú ďalej:

Courts Service, 1st Floor,

Aras Ui Dhalaigh, Four Courts,

Dublin 7

Tel.: (353-01) 8886152

Fax: (353-01) 8783218

maevefoley@courts.ie

Kontaktná osoba: Maeve Foley

Circuit & District Court Operations Directorate

Courts Service,

4th Floor Phoenix House,

15 - 24 Phoenix St. North,

Smithfield,Dublin 7

Tel.: (+353 1) 8886066/6070

Fax: (+353 1) 8886063

Kontaktná osoba : Treena Hever

E-mail: CDDirectorate@courts.ie

Superior Courts Directorate

Courts Service,

4th Floor Phoenix House,

15 - 24 Phoenix St. North,

Smithfield,Dublin 7

Kontaktná osoba: Natasha Whyte

E-mail: superiorcourtsoperations@courts.ie

Článok 29 – Dohody alebo dojednania, ktorých zmluvnými stranami sú členské štáty a ktoré spĺňajú podmienky uvedené v článku 29 ods. 2

Žiadne

Článok 31 ods. 4 – Oznámenie o včasnom používaní decentralizovaného informačného systému

Neuplatňuje sa.

Posledná aktualizácia: 14/12/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.