Vykonávanie dôkazov (prepracované znenie)

Taliansko

Autor obsahu
Taliansko

VYHĽADÁVANIE PRÍSLUŠNÝCH SÚDOV/ORGÁNOV

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Taliansko

Zadovažovanie/vykonávanie dôkazov


*povinný údaj

Článok 2 ods. 1 – Orgány, ktoré možno považovať za súdy

Žiadne.

Článok 3 ods. 2 – Dožiadané súdy

Všeobecné súdy (tribunali ordinari).

Článok 4 – Ústredný orgán

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku taliančina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (Ministerstvo spravodlivosti)

Dipartimento Affari di Giustizia (Oddelenie pre súdne veci)

Direzione Generale degli Affari Internazionali e della Cooperazione Giudiziaria (Generálne riaditeľstvo pre medzinárodné veci a justičnú spoluprácu)

Ufficio I – Cooperazione Giudiziaria Internazionale (kancelária I – medzinárodná justičná spolupráca)

Telefón: +39 0668852633

E-mail: cooperation.dginternazionale.dag@giustizia.it

Via Arenula, 70 – 00186 Roma

Článok 6 – Jazyky, ktoré sa môžu používať na vyplňovanie formulárov

Taliančina alebo jazyk dožadujúceho štátu, ak sa priloží preklad do taliančiny overený verejným orgánom alebo prekladateľom.

Článok 7 – Možné prostriedky zasielania žiadostí a iných oznámení

Bežná pošta.

Článok 19 – Ústredný orgán alebo príslušný orgán poverený rozhodovaním o žiadostiach o priame vykonávanie dôkazov

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku taliančina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (Ministerstvo spravodlivosti)

Dipartimento Affari di Giustizia (Oddelenie pre súdne veci)

Direzione Generale degli Affari Internazionali e della Cooperazione Giudiziaria (Generálne riaditeľstvo pre medzinárodné veci a justičnú spoluprácu)

Ufficio I – Cooperazione Giudiziaria Internazionale (kancelária I – medzinárodná justičná spolupráca)

Telefón: +39 0668852633

E-mail: cooperation.dginternazionale.dag@giustizia.it

Via Arenula, 70 – 00186 Roma

Článok 29 – Dohody alebo dojednania, ktorých zmluvnými stranami sú členské štáty a ktoré spĺňajú podmienky uvedené v článku 29 ods. 2

Taliansko nemá v úmysle využiť túto možnosť, pretože ustanovenia nariadenia (EÚ) 2020/1783 považuje za primerané a dostatočné.

Článok 31 ods. 4 – Oznámenie o včasnom používaní decentralizovaného informačného systému

V súčasnosti žiadne oznámenie.

Posledná aktualizácia: 24/06/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.