Vykonávanie dôkazov (prepracované znenie)

Litva

Autor obsahu
Litva

VYHĽADÁVANIE PRÍSLUŠNÝCH SÚDOV/ORGÁNOV

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Litva

Zadovažovanie/vykonávanie dôkazov


*povinný údaj

Článok 2 ods. 1 – Orgány, ktoré možno považovať za súdy

Podľa vnútroštátneho práva Litovskej republiky sú na vykonávanie dôkazov na účely súdneho konania v občianskych alebo obchodných veciach príslušné len litovské súdy.

Článok 3 ods. 2 – Dožiadané súdy

Dožiadané súdy sú súdy prvého stupňa:

– okresné súdy a v prípadoch stanovených zákonom krajské súdy.

Občianske veci, ktoré sa môžu prerokúvať na krajských súdoch

Regionálne súdy konajúce ako súdy prvého stupňa prerokúvajú občianske veci:

1. týkajúce sa nárokov presahujúcich 40 000 EUR okrem vecí týkajúcich sa rodinného práva, pracovných vzťahov alebo náhrady nemajetkovej ujmy;

2. týkajúce sa morálnych právnych vzťahov v zmysle autorských práv;

3. týkajúce sa právnych vzťahov vyplývajúcich z občianskeho verejného obstarávania;

4. týkajúce sa konkurzu a reštrukturalizácie okrem vecí týkajúcich sa konkurzu fyzických osôb;

5. veci, v ktorých je jedným z účastníkov cudzí štát;

6. týkajúce sa nárokov súvisiacich s povinným predajom akcií (úrokov, akcií členov);

7. týkajúce sa nárokov súvisiacich s prešetrovaním činností právneho subjektu;

8. týkajúce sa kompenzácie za hmotnú a nehmotnú ujmu, ktorá vznikla nedodržiavaním stanovených práv pacientov;

9. veci, ktoré sa podľa zákona prerokúvajú na krajských súdoch konajúcich ako súdy prvého stupňa.

Občianske veci, ktoré sa môžu prerokúvať výlučne na krajskom súde vo Vilniuse

Krajský súd vo Vilniuse, konajúci ako súd prvého stupňa, má výlučnú právomoc prerokúvať občianske veci:

1. týkajúce sa sporov podľa litovského patentového zákona;

2. týkajúce sa sporov podľa litovského zákona o ochranných známkach;

3. týkajúce sa osvojenia na základe žiadostí občanov Litovskej republiky, ktorí majú trvalý pobyt v cudzom štáte, cudzích štátnych príslušníkov alebo osôb bez štátnej príslušnosti o osvojenie občana Litovskej republiky s pobytom v Litovskej republike a na základe žiadostí osôb, ktoré majú obvyklý pobyt v Litovskej republike, o osvojenie občana Litovskej republiky s pobytom v cudzom štáte;

4. veci, ktoré sa v súlade s platným právom prerokúvajú výlučne na krajskom súde vo Vilniuse konajúcom ako súd prvého stupňa.

https://www.teismai.lt/lt/visuomenei-ir-ziniasklaidai/teismai-ir-teisejai/teismu-kontaktai/1700

https://www.teismai.lt/lt/visuomenei-ir-ziniasklaidai/teismai-ir-teisejai/teismu-veiklos-teritoriju-sarasas/1866

Článok 4 – Ústredný orgán

Ministry of Justice of the Republic of Lithuania (Ministerstvo spravodlivosti Litovskej republiky)

Gedimino pr. 30

LT-01104 Vilnius

Telefón: + 370 60038904

Fax: +370 52625940

E-mail: rastine@tm.lt

Článok 6 – Jazyky, ktoré sa môžu používať na vyplňovanie formulárov

Popri litovčine Litovská republika prijíma aj formuláre vyplnené v angličtine.

Článok 7 – Možné prostriedky zasielania žiadostí a iných oznámení

Ak odoslanie nie je možné z dôvodu narušenia decentralizovaného informačného systému, žiadosti a iné oznámenia sa môžu zasielať poštou alebo e-mailom.

Článok 19 – Ústredný orgán alebo príslušný orgán poverený rozhodovaním o žiadostiach o priame vykonávanie dôkazov

Ministry of Justice of the Republic of Lithuania (Ministerstvo spravodlivosti Litovskej republiky)

Gedimino pr. 30
LT-01104 Vilnius

Telefón: + 370 60038904

Fax: +370 52625940

E-mail: rastine@tm.lt

Článok 29 – Dohody alebo dojednania, ktorých zmluvnými stranami sú členské štáty a ktoré spĺňajú podmienky uvedené v článku 29 ods. 2

Litovská republika neuzavrela s členskými štátmi žiadne dohody ani dojednania na podporu ďalšieho vykonávania dôkazov podľa článku 29 ods. 2.

Článok 31 ods. 4 – Oznámenie o včasnom používaní decentralizovaného informačného systému

-
Posledná aktualizácia: 09/03/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.