Vykonávanie dôkazov (prepracované znenie)

Luxembursko

Autor obsahu
Luxembursko

VYHĽADÁVANIE PRÍSLUŠNÝCH SÚDOV/ORGÁNOV

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Luxembursko

Zadovažovanie/vykonávanie dôkazov


*povinný údaj

Článok 2 ods. 1 – Orgány, ktoré možno považovať za súdy

V Luxembursku sú príslušné na zhromažďovanie dôkazov na účely súdneho konania v občianskych a obchodných veciach len súdne orgány.

Článok 3 ods. 2 – Dožiadané súdy

Tento elektronický odkaz umožňuje prístup ku kontaktným údajom súdov príslušných v občianskych a obchodných veciach:

Juridictions judiciaires - Organisation de la justice - La Justice - Luxembourg (public.lu).

Článok 4 – Ústredný orgán

Ústredným orgánom je generálna prokuratúra (Parquet Général):

Parquet Général
Cité Judiciaire, Bâtiment CR
Plateau du Saint-Esprit
L-2080 Luxembourg
Telefón: (352) 47 59 81-2329
Fax: (352) 47 05 50
E-mail: parquet.general@justice.etat.lu

Článok 6 – Jazyky, ktoré sa môžu používať na vyplňovanie formulárov

Luxembursko akceptuje tlačivo žiadosti vyplnené vo francúzskom aj v nemeckom jazyku.

Článok 7 – Možné prostriedky zasielania žiadostí a iných oznámení

Luxembursko akceptuje žiadosti a iné písomnosti doručené:

  • poštou,
  • faxom.

Článok 19 – Ústredný orgán alebo príslušný orgán poverený rozhodovaním o žiadostiach o priame vykonávanie dôkazov

Ústredným orgánom je generálna prokuratúra (Parquet Général):

Parquet Général

Cité Judiciaire, Bâtiment CR
Plateau du Saint-Esprit
L-2080 Luxembourg
Telefón: (352) 47 59 81-2329
Fax: (352) 47 05 50
E-mail: parquet.general@justice.etat.lu

Článok 29 – Dohody alebo dojednania, ktorých zmluvnými stranami sú členské štáty a ktoré spĺňajú podmienky uvedené v článku 29 ods. 2

  • Dodatočná dohoda zo 17. marca 1972 medzi Luxemburským veľkovojvodstvom a Rakúskou republikou k Haagskemu dohovoru z 1. marca 1954 o občianskom konaní.
  • Výmena vyhlásení z 23. júla 1956 medzi Francúzskom a Luxemburskom o postupovaní dožiadaní.

Článok 31 ods. 4 – Oznámenie o včasnom používaní decentralizovaného informačného systému

Neuvádza sa.

Posledná aktualizácia: 14/05/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.