Vykonávanie dôkazov (prepracované znenie)

Malta

Autor obsahu
Malta

Článok 2 ods. 1 – Orgány, ktoré možno považovať za súdy

Neuplatňuje sa.

Článok 3 ods. 2 – Dožiadané súdy

1. Prvá komora občianskoprávneho súdu so všeobecnou príslušnosťou v občianskych a obchodných veciach, ktoré neboli pridelené na posúdenie a rozhodnutie iným súdom na základe osobitného ustanovenia právneho poriadku. Prvá komora občianskoprávneho súdu má takisto príslušnosť vybavovať: veci súdneho preskúmania administratívnych opatrení, žaloby týkajúce sa ľudských práv, žiadosti týkajúce sa otázok neurčitej hodnoty a vecnoprávnych otázok.

2. Občianskoprávny súd (úsek obchodného práva) s osobitnou príslušnosťou v obchodných záležitostiach.

3. Občianskoprávny súd (úsek rodinného práva) s osobitnou príslušnosťou v rodinných záležitostiach.

4. Občianskoprávny súd (úsek dobrovoľnej príslušnosti) s osobitnou príslušnosťou v mimosporových konaniach. Jeho úlohou je vykonávať dohľad nad určitými právami a záujmami, ktoré nevykonávajú osoby, ktorým náležia, a chrániť tieto práva a záujmy.

5. Občianskoprávny súd (úsek vymáhania majetku) s osobitnou príslušnosťou vybavovať žaloby v oblasti vecných práv, vymáhať príjmy z trestnej činnosti alebo vykonávať konfiškáciu majetku, ktorá sa nezakladá na odsudzujúcom rozsudku vydanom štátom alebo štátnym subjektom.

6. Zmierovací súd (Malta) s osobitnou príslušnosťou vybavovať občianskoprávne pohľadávky až do výšky 15 000 EUR proti osobám, ktoré žijú alebo majú obvyklé bydlisko na ostrove Malta.

7. Zmierovací súd (Gozo) (vyššia jurisdikcia) s osobitnou príslušnosťou vybavovať všetky žaloby proti osobám, ktoré žijú alebo majú obvyklé bydlisko na ostrovoch Gozo a Comino, v ktorých by inak rozhodovala prvá komora občianskoprávneho súdu (úsek rodinného práva) alebo občianskoprávny súd (úsek dobrovoľnej príslušnosti).

8. Zmierovací súd (Gozo) (nižšia jurisdikcia) s osobitnou príslušnosťou vybavovať občianskoprávne pohľadávky až do výšky 15 000 EUR proti osobám, ktoré žijú alebo majú obvyklé bydlisko na ostrove Gozo alebo Comino.

9. Súd pre veci s nízkou hodnotou sporu s osobitnou príslušnosťou vybavovať všetky peňažné pohľadávky, ktoré nepresahujú 5 000 EUR.

Článok 4 – Ústredný orgán

L-Uffiċċju tal-Avukat tal-Istat (Úrad štátneho zástupcu)

16 Casa Scaglia, Triq Mikiel Anton Vassalli,

Valletta VLT1311, Malta

Telefón: +356 22265000

E-mail: info@stateadvocate.mt

Článok 6 – Jazyky, ktoré sa môžu používať na vyplňovanie formulárov

Angličtina.

Článok 7 – Možné prostriedky zasielania žiadostí a iných oznámení

Doporučená pošta.

Článok 19 – Ústredný orgán alebo príslušný orgán poverený rozhodovaním o žiadostiach o priame vykonávanie dôkazov

Súdne dvory Malty sú príslušné orgány na priame vykonávanie dôkazov.

Adresa: Il-Qrati tal-Ġustizzja ta' Malta (Súdne dvory Malty)

Triq ir-Repubblika

Valletta VLT1112, Malta

E-mail: info.courts@courtservices.mt

Článok 29 – Dohody alebo dojednania, ktorých zmluvnými stranami sú členské štáty a ktoré spĺňajú podmienky uvedené v článku 29 ods. 2

Neuplatňuje sa.

Článok 31 ods. 4 – Oznámenie o včasnom používaní decentralizovaného informačného systému

Neuplatňuje sa.

Posledná aktualizácia: 15/06/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.