Vykonávanie dôkazov (prepracované znenie)

Holandsko

Autor obsahu
Holandsko

VYHĽADÁVANIE PRÍSLUŠNÝCH SÚDOV/ORGÁNOV

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Holandsko

Zadovažovanie/vykonávanie dôkazov


*povinný údaj

Článok 2 ods. 1 – Orgány, ktoré možno považovať za súdy

Kliknutím na nasledujúci odkaz sa zobrazí zoznam všetkých príslušných súdov v Holandsku na účely uvedeného článku:

https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken

Článok 3 ods. 2 – Dožiadané súdy

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku holandčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: nemčinaangličtinafrancúzština.

Názov a adresa príslušného orgánu:

Rechtbank ’s-Gravenhage (súd v Haagu)

Prins Clauslaan 60, 2595 AJ ‘s-Gravenhage

Postbus 20302, 2500 EH ‘s-Gravenhage

Tel.: 070 362 2200

Článok 4 – Ústredný orgán

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku holandčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: nemčinaangličtinafrancúzština.

Názov a adresa ústredného orgánu, ktorý má vykonávať úlohy uvedené v nariadení.

Raad voor de Rechtspraak (súdna rada)

Kneuterdijk 1, 2514 EM Den Haag

Postbus 90613, 2509 LP 's-Gravenhage

Tel.: 070 361 6161

Jediným ústredným orgánom príslušným vykonávať všetky úlohy vo všetkých prípadoch je súdna rada.

Článok 6 – Jazyky, ktoré sa môžu používať na vyplňovanie formulárov

Akceptovanými jazykmi pre vypĺňanie tlačiva podľa článku 6 nariadenia sú angličtina a holandčina.

Článok 7 – Možné prostriedky zasielania žiadostí a iných oznámení

Žiadosti a písomnosti možno v Holandsku zasielať poštou. Iné komunikačné prostriedky možno stanoviť všeobecne záväzným vykonávacím predpisom.

Článok 19 – Ústredný orgán alebo príslušný orgán poverený rozhodovaním o žiadostiach o priame vykonávanie dôkazov

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku holandčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: nemčinaangličtinafrancúzština.

Názov a adresa príslušného orgánu:

Raad voor de Rechtspraak (súdna rada)

Kneuterdijk 1, 2514 EM Den Haag

Postbus 90613, 2509 LP 's-Gravenhage

Tel.: 070 361 6161

Článok 29 – Dohody alebo dojednania, ktorých zmluvnými stranami sú členské štáty a ktoré spĺňajú podmienky uvedené v článku 29 ods. 2

Neuplatňuje sa.

Článok 31 ods. 4 – Oznámenie o včasnom používaní decentralizovaného informačného systému

Potrebné určiť.

Posledná aktualizácia: 13/05/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.