Vykonávanie dôkazov (prepracované znenie)

Poľsko

Autor obsahu
Poľsko

VYHĽADÁVANIE PRÍSLUŠNÝCH SÚDOV/ORGÁNOV

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Poľsko

Zadovažovanie/vykonávanie dôkazov


*povinný údaj

Článok 2 ods. 1 – Orgány, ktoré možno považovať za súdy

Okrem súdov neexistujú žiadne iné orgány.

Článok 3 ods. 2 – Dožiadané súdy

Okresný súd

Článok 4 – Ústredný orgán

Ministerstvo spravodlivosti – Oddelenie medzinárodnej spolupráce a ľudských práv (Ministerstwo Sprawiedliwości/Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka)

Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa, tel: +48 22 23 90 870

E-mail: sekretariat.dwmpc@ms.gov.pl

Článok 6 – Jazyky, ktoré sa môžu používať na vyplňovanie formulárov

Neuplatňuje sa

Článok 7 – Možné prostriedky zasielania žiadostí a iných oznámení

Dokumenty sa môžu zaslať poštou.

Článok 19 – Ústredný orgán alebo príslušný orgán poverený rozhodovaním o žiadostiach o priame vykonávanie dôkazov

Ministerstvo spravodlivosti – Oddelenie medzinárodnej spolupráce a ľudských práv (Ministerstwo Sprawiedliwości/Departament Współpracy Międzynarodowej i Praw Człowieka)

Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa, tel: +48 22 23 90 870

email: sekretariat.dwmpc@ms.gov.pl

Článok 29 – Dohody alebo dojednania, ktorých zmluvnými stranami sú členské štáty a ktoré spĺňajú podmienky uvedené v článku 29 ods. 2

Neuplatňuje sa

Článok 31 ods. 4 – Oznámenie o včasnom používaní decentralizovaného informačného systému

Neuplatňuje sa

Posledná aktualizácia: 21/12/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.