Vykonávanie dôkazov (prepracované znenie)

Portugalsko

Autor obsahu
Portugalsko

VYHĽADÁVANIE PRÍSLUŠNÝCH SÚDOV/ORGÁNOV

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Portugalsko

Zadovažovanie/vykonávanie dôkazov


*povinný údaj

Článok 2 ods. 1 – Orgány, ktoré možno považovať za súdy

Neuplatňuje sa.

Článok 3 ods. 2 – Dožiadané súdy

-

Kliknutím na nasledujúci odkaz sa zobrazia všetky príslušné orgány súvisiace s týmto článkom.
Zoznam príslušných orgánov

Článok 4 – Ústredný orgán

Upozorňujeme, že verzia tejto stránky v pôvodnom jazyku portugalčina bola nedávno zmenená. Na preklade zobrazenej jazykovej verzie v súčasnosti pracujeme.
Nová verzia bola zatiaľ preložená do týchto jazykov: bulharčinašpanielčinačeštinadánčinanemčinaestónčinagréčtinaangličtinafrancúzštinachorvátčinataliančinalotyštinalitovčinamaltčinaholandčinapoľštinarumunčinaslovinčinafínčinašvédčina.

Direção-Geral da Administração da Justiça (Generálne riaditeľstvo pre správu súdnictva)

Av. D. João II, No 1.08.01 D/E, Pisos 0, 9 – 14

PT - 1990-097 Lisabon

Tel.: +351 217 906 500, +351 217 906 200/1

Fax: +351 211 545 116, +351 211 545 100

E-mail: correio@dgaj.mj.pt

Webové sídlo: https://dgaj.justica.gov.pt/

Príslušným orgánom v celom Portugalsku je Generálne riaditeľstvo pre správu súdnictva.

Článok 6 – Jazyky, ktoré sa môžu používať na vyplňovanie formulárov

portugalčina a španielčina

Článok 7 – Možné prostriedky zasielania žiadostí a iných oznámení

Žiadosti a iné písomnosti možno zasielať:

  • poštou,
  • faxom alebo
  • telematickými prostriedkami.

V naliehavých prípadoch možno použiť tieto prostriedky:

  • telegram,
  • telefonický hovor (po ktorom nasleduje písomný dokument) alebo
  • iné analogické komunikačné prostriedky.

Článok 19 – Ústredný orgán alebo príslušný orgán poverený rozhodovaním o žiadostiach o priame vykonávanie dôkazov

Direção-Geral da Administração da Justiça (Generálne riaditeľstvo pre správu súdnictva)

Av. D. João II, No 1.08.01 D/E, Pisos 0, 9 – 14

PT - 1990-097 Lisabon

Tel.: +351 217 906 500, +351 217 906 200/1

Fax: +351 211 545 116, +351 211 545 100

E-mail: correio@dgaj.mj.pt

Webové sídlo: https://dgaj.justica.gov.pt/

Článok 29 – Dohody alebo dojednania, ktorých zmluvnými stranami sú členské štáty a ktoré spĺňajú podmienky uvedené v článku 29 ods. 2

Dohoda medzi Portugalskou republikou a Španielskym kráľovstvom o justičnej spolupráci v trestných a občianskych veciach. V tejto súvislosti pozri aj oznámenie č. 274/98 a zoznam č. 73/2000.

Článok 31 ods. 4 – Oznámenie o včasnom používaní decentralizovaného informačného systému

Neuplatňuje sa.

Posledná aktualizácia: 02/07/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.