Vykonávanie dôkazov (prepracované znenie)

Rumunsko

Autor obsahu
Rumunsko

VYHĽADÁVANIE PRÍSLUŠNÝCH SÚDOV/ORGÁNOV

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Rumunsko

Zadovažovanie/vykonávanie dôkazov


*povinný údaj

Článok 2 ods. 1 – Orgány, ktoré možno považovať za súdy

Neuplatňuje sa.

Článok 3 ods. 2 – Dožiadané súdy

Súd, v obvode ktorého sa majú vykonávať požadované dôkazy.

Kliknutím na nasledujúci odkaz sa zobrazia všetky príslušné orgány súvisiace s týmto článkom.
Zoznam príslušných orgánov

Článok 4 – Ústredný orgán

Ministerul Justiţiei (Ministerstvo spravodlivosti)

Direcţia Drept Internaţional şi Cooperare Judiciară (Riaditeľstvo pre medzinárodné právo a justičnú spoluprácu)

Serviciul Cooperare Judiciară Internaţională în Materie Civilă şi Comercială (Útvar pre medzinárodnú justičnú spoluprácu v občianskych a obchodných veciach)

Strada Apolodor 17, Sector 5, București, Cod 050741

Telefón: + 40 37204 1077 (sekretariát), fax: +40 37204 1079; E-mail: dreptinternational@just.ro; ddit@just.ro

Článok 6 – Jazyky, ktoré sa môžu používať na vyplňovanie formulárov

Iba rumunčina.

Článok 7 – Možné prostriedky zasielania žiadostí a iných oznámení

Pošta, fax.

Článok 19 – Ústredný orgán alebo príslušný orgán poverený rozhodovaním o žiadostiach o priame vykonávanie dôkazov

Ministerul Justiţiei (Ministerstvo spravodlivosti)

Direcţia Drept Internaţional şi Cooperare Judiciară (Riaditeľstvo pre medzinárodné právo a justičnú spoluprácu)

Serviciul Cooperare Judiciară Internaţională în Materie Civilă şi Comercială (Útvar pre medzinárodnú justičnú spoluprácu v občianskych a obchodných veciach)

Strada Apolodor 17, Sector 5, București, Cod 050741

Telefón: + 40 37204 1077 (sekretariát), fax: +40 37204 1079;

E-mail: dreptinternational@just.ro; ddit@just.ro

Článok 29 – Dohody alebo dojednania, ktorých zmluvnými stranami sú členské štáty a ktoré spĺňajú podmienky uvedené v článku 29 ods. 2

Neuplatňuje sa.

Článok 31 ods. 4 – Oznámenie o včasnom používaní decentralizovaného informačného systému

Neuplatňuje sa.

Posledná aktualizácia: 26/06/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.