Vykonávanie dôkazov (prepracované znenie)

Slovensko

Autor obsahu
Slovensko

Článok 2 ods. 1 – Orgány, ktoré možno považovať za súdy

inými orgánmi na účely článku 2 ods. 1 sú notári (v konaní o dedičstve a v konaní o umorení listiny).

Článok 3 ods. 2 – Dožiadané súdy

Okresné súdy, alebo Mestské súdy v ktorých obvode sa požadovaný dôkaz má vykonať, s tým, že:

-          vo všetkých okresoch Bratislavy v rodinnoprávnych a statusových veciach je príslušný Mestský súd Bratislava II;

-          vo všetkých okresoch Bratislavy a v okresoch Malacky a Pezinok, v obchodnoprávnych veciach, je príslušný Mestský súd Bratislava III;

-          vo všetkých okresoch Bratislavy v ostatných veciach je príslušný Mestský súd Bratislava IV.

Článok 4 – Ústredný orgán

Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

odbor medzinárodného práva súkromného

Račianska ul. 71

813 11 Bratislava

Slovenská republika

tel: (421) 2 888 91 111

fax: (421) 2 888 91 604

e-mail: civil.inter.coop@justice.sk

web: https://www.justice.gov.sk

jazykové znalosti: slovenčina, čeština, angličtina,

Článok 6 – Jazyky, ktoré sa môžu používať na vyplňovanie formulárov

Slovenská republika na účely vyplnenia formulárov akceptuje okrem slovenského jazyka aj český jazyk

Článok 7 – Možné prostriedky zasielania žiadostí a iných oznámení

žiadosti prijímajú slovenské orgány písomne, v listinnej podobe

Článok 19 – Ústredný orgán alebo príslušný orgán poverený rozhodovaním o žiadostiach o priame vykonávanie dôkazov

ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky

odbor medzinárodného práva súkromného

Račianska ul. 71

813 11 Bratislava

Slovenská republika

tel: (421) 2 888 91 111

fax: (421) 2 888 91 604

e-mail: civil.inter.coop@justice.sk

web: https://www.justice.gov.sk

Článok 29 – Dohody alebo dojednania, ktorých zmluvnými stranami sú členské štáty a ktoré spĺňajú podmienky uvedené v článku 29 ods. 2

neuplatňuje sa

Článok 31 ods. 4 – Oznámenie o včasnom používaní decentralizovaného informačného systému

neuplatňuje sa

Posledná aktualizácia: 11/01/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.