Vykonávanie dôkazov (prepracované znenie)

Slovinsko

Autor obsahu
Slovinsko

VYHĽADÁVANIE PRÍSLUŠNÝCH SÚDOV/ORGÁNOV

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Slovinsko

Zadovažovanie/vykonávanie dôkazov


*povinný údaj

Článok 2 ods. 1 – Orgány, ktoré možno považovať za súdy

V Slovinsku sú na vykonávanie dôkazov na účely súdneho konania a na vykonávanie nariadenia príslušné len súdy.

Článok 3 ods. 2 – Dožiadané súdy

Súdy, ktoré sú príslušné na vykonávanie dôkazov v súlade s týmto nariadením, sú krajské súdy.

Článok 4 – Ústredný orgán

Ústredným orgánom na vykonávanie nariadenia je:

Ministrstvo za pravosodje

Župančičeva 3

SLO-1000 Ljubljana

Telefón: +386 1 369 53 94

Fax: +386 1 369 52 33

E-mail: gp.mp@gov.si

Článok 6 – Jazyky, ktoré sa môžu používať na vyplňovanie formulárov

Tlačivá uvedené v prílohe I sa akceptujú v slovinčine alebo angličtine.

Článok 7 – Možné prostriedky zasielania žiadostí a iných oznámení

Ak sa na prijímanie žiadostí uplatňuje článok 7 ods. 4 nariadenia, odosielanie sa uskutočňuje prostredníctvom poštových služieb vrátane expresných služieb a telefaxu.

Článok 19 – Ústredný orgán alebo príslušný orgán poverený rozhodovaním o žiadostiach o priame vykonávanie dôkazov

Príslušným orgánom pre prijímanie žiadostí o priame vykonanie dôkazu v Slovinsku je:

Ministrstvo za pravosodje

Župančičeva 3

SLO-1000 Ljubljana

Telefón: +386 1 369 53 94

Fax: +386 1 369 52 33

E-mail: gp.mp@gov.si

Článok 29 – Dohody alebo dojednania, ktorých zmluvnými stranami sú členské štáty a ktoré spĺňajú podmienky uvedené v článku 29 ods. 2

Dohoda medzi Slovinskou republikou a Chorvátskou republikou o právnej spolupráci v občianskych a trestných veciach, podpísaná 7. februára 1994.

Článok 31 ods. 4 – Oznámenie o včasnom používaní decentralizovaného informačného systému

Neuplatňuje sa.

Posledná aktualizácia: 09/03/2023

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.