Vykonávanie dôkazov (prepracované znenie)

Španielsko

Autor obsahu
Španielsko

VYHĽADÁVANIE PRÍSLUŠNÝCH SÚDOV/ORGÁNOV

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Španielsko

Zadovažovanie/vykonávanie dôkazov


*povinný údaj

Článok 2 ods. 1 – Orgány, ktoré možno považovať za súdy

Neuplatňuje sa.

Článok 3 ods. 2 – Dožiadané súdy

Sudcovia alebo súdni úradníci.

Podľa španielskeho súdneho systému sú orgánmi, ktoré zasielajú žiadosť orgánu príslušnému na vykonávanie dôkazov, orgány, ktoré určilo Španielsko za prijímajúce orgány (Decanatos y Servicios comunes procesales).

Článok 4 – Ústredný orgán

Ústredným orgánom, ktoré Španielsko určilo, je Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional del Ministerio de Justicia (Riaditeľstvo pre medzinárodnú justičnú spoluprácu Ministerstva spravodlivosti).

Subdirección General de Cooperación Jurídica Internacional

Ministerio de Justicia

C/San Bernardo, 62

28015 Madrid

Fax: +34 913904457

E-mail: sgcji@mjusticia.es

rogatoriascivil@mjusticia.es

Článok 6 – Jazyky, ktoré sa môžu používať na vyplňovanie formulárov

Španielsko akceptuje žiadosti a iné písomnosti podľa nariadenia, ktoré sú vyhotovené v španielčine alebo portugalčine.

Článok 7 – Možné prostriedky zasielania žiadostí a iných oznámení

Pokiaľ ide o v súčasnosti dostupné prostriedky na prijímanie žiadostí a iných písomností, súdy využívajú IT a digitálne prostriedky. V prípade, že elektronické prostriedky nie sú dostupné, žiadosti a iné písomnosti sa zasielajú a prijímajú poštou.

Článok 19 – Ústredný orgán alebo príslušný orgán poverený rozhodovaním o žiadostiach o priame vykonávanie dôkazov

Za prijímanie rozhodnutí o žiadostiach o priamy výkon dôkazu sú zodpovední sudcovia alebo súdni úradníci príslušných súdov v mieste, kde sa má dôkaz vykonať.

Článok 29 – Dohody alebo dojednania, ktorých zmluvnými stranami sú členské štáty a ktoré spĺňajú podmienky uvedené v článku 29 ods. 2

Neuvádza sa.

Článok 31 ods. 4 – Oznámenie o včasnom používaní decentralizovaného informačného systému

Neuvádza sa.

Posledná aktualizácia: 26/02/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.