Vykonávanie dôkazov (prepracované znenie)

Švédsko

Autor obsahu
Švédsko

VYHĽADÁVANIE PRÍSLUŠNÝCH SÚDOV/ORGÁNOV

Tento nástroj vyhľadávania vám pomôže určiť súd/orgán, ktorý je príslušný v súvislosti s konkrétnym európskym právnym nástrojom. Upozorňujeme, že hoci sme vynaložili maximálne úsilie na zabezpečenie správnosti výsledkov, môžu pri určovaní príslušnosti existovať výnimočné prípady, ktoré nemusia byť v databáze zahrnuté.

Švédsko

Zadovažovanie/vykonávanie dôkazov


*povinný údaj

Článok 2 ods. 1 – Orgány, ktoré možno považovať za súdy

Neuplatňuje sa.

Článok 3 ods. 2 – Dožiadané súdy

Súdy prvého stupňa (tingsrätter).

Článok 4 – Ústredný orgán

Justitiedepartementet (Ministerstvo spravodlivosti)

Enheten för brottmålsärenden och internationellt rättsligt samarbete (Oddelenie pre trestné veci a medzinárodnú justičnú spoluprácu)

Centralmyndigheten (ústredný orgán)

SE-103 33 Stockholm

Telefón: +46 8 405 45 00

Fax: +46 8 405 46 76

E- mail: ju.birs@gov.se

Článok 6 – Jazyky, ktoré sa môžu používať na vyplňovanie formulárov

Formulár v prílohe I sa okrem švédčiny môže vyplniť aj v angličtine.

Článok 7 – Možné prostriedky zasielania žiadostí a iných oznámení

Neuplatňuje sa.

Článok 19 – Ústredný orgán alebo príslušný orgán poverený rozhodovaním o žiadostiach o priame vykonávanie dôkazov

Justitiedepartementet (Ministerstvo spravodlivosti)

Enheten för brottmålsärenden och internationellt rättsligt samarbete (Oddelenie pre trestné veci a medzinárodnú justičnú spoluprácu)

Centralmyndigheten (ústredný orgán)

SE-103 33 Stockholm

Telefón: +46 8 405 45 00

Fax: +46 8 405 46 76

E- mail: ju.birs@gov.se

Článok 29 – Dohody alebo dojednania, ktorých zmluvnými stranami sú členské štáty a ktoré spĺňajú podmienky uvedené v článku 29 ods. 2

V súčasnosti neexistujú žiadne také dohody ani dojednania.

Článok 31 ods. 4 – Oznámenie o včasnom používaní decentralizovaného informačného systému

Neuplatňuje sa.

Posledná aktualizácia: 30/05/2024

Obsah pôvodných vnútroštátnych jazykových verzií na tejto webovej lokalite spravujú príslušné členské štáty. Preklady týchto textov zabezpečila Európska komisia. V prekladoch preto ešte môžu chýbať možné úpravy pôvodných textov, ktoré neskôr vykoná príslušný štátny orgán členského štátu. Európska komisia vylučuje akúkoľvek zodpovednosť za akékoľvek informácie alebo údaje obsiahnuté alebo uvedené v tomto dokumente. Právne normy v oblasti autorských práv členského štátu zodpovedných za túto stránku nájdete v právnom oznámení.