Pridobivanje dokazov (prenovitev)

Belgija

Vsebino zagotavlja
Belgija

Člen 2(1) – organi, ki se lahko štejejo za sodišča

Ni relevantno.

Člen 3(2) – zaprošena sodišča

Sodišče prve stopnje.

Člen 4 – Osrednji organ

Service Public Fédéral Justice (Zvezna javna služba za pravosodje)
Service de Coopération internationale civile (Služba za mednarodno pravno pomoč v civilnih zadevah)
Boulevard de Waterloo 115
1000 Bruxelles
Belgique

Telefon: +32 (2)5426511
Telefaks: +32 (2)5427006 / +32 (2)5427038
E-naslov: eu1206ue@just.fgov.be
Krajevna pristojnost: Belgija (celotna država).
Jeziki: francoščina, nizozemščina in angleščina.

Člen 6 – jeziki, ki so sprejemljivi za izpolnitev obrazcev

Standardni obrazci iz Priloge I k uredbi in dokumenti, priloženi tem obrazcem, morajo biti sestavljeni ali prevedeni v jezik sodnega okrožja sodišča prve stopnje, pri katerem je vloženo zaprosilo. Drugi jeziki niso sprejemljivi.

Člen 7 – sprejemljivi načini za posredovanje zaprosil in drugih sporočil

Po pošti ali telefaksu.

Člen 19 – osrednji organ ali uradi, pristojni za odločanje o zaprosilih za neposredno pridobivanje dokazov

Service Public Fédéral Justice (Zvezna javna služba za pravosodje)
Service de Coopération internationale civile (Služba za mednarodno pravno pomoč v civilnih zadevah)
Boulevard de Waterloo 115
1000 Bruxelles
Belgique

Telefon: +32 (2)5426511
Telefaks: +32 (2)5427006 / +32 (2)5427038
E-naslov: eu1206ue@just.fgov.be
Krajevna pristojnost: Belgija (celotna država).
Jeziki: francoščina, nizozemščina in angleščina.

Člen 29 – sporazumi ali dogovori, katerih pogodbenice so države članice in ki izpolnjujejo pogoje iz člena 29(2)

Belgija izjavlja, da ima uredba pri zadevah, ki spadajo na njeno področje uporabe, v odnosih z drugimi državami članicami prednost pred naslednjimi instrumenti:

  • Konvencija z dne 21. junija 1922 med Belgijo in Veliko Britanijo o pošiljanju sodnih in izvensodnih pisanj ter pridobivanju dokazov;
  • Haaška konvencija z dne 1. marca 1954 o civilnem postopku;
  • Konvencija z dne 1. marca 1956 med Belgijo in Francijo o medsebojni pravni pomoči v civilnih in gospodarskih zadevah;
  • Newyorška konvencija z dne 20. junija 1956 o izterjavi preživninskih zahtevkov v tujini;
  • Sporazum z dne 25. aprila 1959 med vlado Belgije in vlado Zvezne republike Nemčije o olajšanju uporabe Haaške konvencije z dne 1. marca 1954 o civilnem postopku;
  • Konvencija z dne 23. oktobra 1989 med Belgijo in Avstrijo o vzajemni pravosodni pomoči in pravnem sodelovanju, poleg Haaške konvencije z dne 1. marca 1954 o civilnem postopku.

Člen 31(4) – obvestilo o zgodnji uporabi decentraliziranega sistema IT

Ni relevantno.

Zadnja posodobitev: 15/02/2023

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.