Pridobivanje dokazov (prenovitev)

Hrvaška

Vsebino zagotavlja
Hrvaška

ISKANJE PRISTOJNIH SODIŠČ/ORGANOV

Z iskalnikom boste lahko poiskali sodišče(-a)/organ(-e), pristojne za posamezen evropski pravni akt. Opozorilo: čeprav si prizadevamo zagotoviti točnost rezultatov, nekateri izjemni primeri v zvezi z ugotavljanjem pristojnosti morda niso zajeti.

Hrvaška

Pridobivanje dokazov


*obvezen vnos

Člen 2(1) – organi, ki se lahko štejejo za sodišča

Se ne uporablja.

Člen 3(2) – zaprošena sodišča

Za pridobivanje dokazov v Republiki Hrvaški je pristojno okrajno sodišče, na območju katerega je treba izvesti procesno dejanje.

Člen 4 – Osrednji organ

Ministrstvo za pravosodje in upravo Republike Hrvaške (Ministarstvo pravosuđa i uprave Republike Hrvatske)

Ulica grada Vukovara 49

10000 Zagreb

Telefon: +385 13714000

Spletna stran: https://mpu.gov.hr/

Člen 6 – jeziki, ki so sprejemljivi za izpolnitev obrazcev

Obrazci se lahko izpolnijo v angleškem jeziku.

Člen 7 – sprejemljivi načini za posredovanje zaprosil in drugih sporočil

Zaprosila in druga obvestila se lahko pošljejo po elektronski pošti.

Člen 19 – osrednji organ ali uradi, pristojni za odločanje o zaprosilih za neposredno pridobivanje dokazov

Ministrstvo za pravosodje in upravo Republike Hrvaške (Ministarstvo pravosuđa i uprave Republike Hrvatske)

Ulica grada Vukovara 49

10000 Zagreb

Telefon: +385 13714000

Spletna stran: https://mpu.gov.hr/

Člen 29 – sporazumi ali dogovori, katerih pogodbenice so države članice in ki izpolnjujejo pogoje iz člena 29(2)

Pogodba med Republiko Hrvaško in Republiko Slovenijo z dne 7. februarja 1994 o pravni pomoči v civilnih in kazenskih zadevah.

Člen 31(4) – obvestilo o zgodnji uporabi decentraliziranega sistema IT

Republika Hrvaška ne more uporabljati decentraliziranega sistema IT pred datumom, ki ga določa uredba.

Zadnja posodobitev: 02/04/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.