Pridobivanje dokazov (prenovitev)

Češka

Vsebino zagotavlja
Češka

ISKANJE PRISTOJNIH SODIŠČ/ORGANOV

Z iskalnikom boste lahko poiskali sodišče(-a)/organ(-e), pristojne za posamezen evropski pravni akt. Opozorilo: čeprav si prizadevamo zagotoviti točnost rezultatov, nekateri izjemni primeri v zvezi z ugotavljanjem pristojnosti morda niso zajeti.

Češka

Pridobivanje dokazov


*obvezen vnos

Člen 2(1) – organi, ki se lahko štejejo za sodišča

Na Češkem ni takih organov.

Člen 3(2) – zaprošena sodišča

Okrožna sodišča (okresní soudy) (v Pragi: Obvodní soudy, v Brnu: Městský soud).

Člen 4 – Osrednji organ

Ministrstvo za pravosodje (Ministerstvo spravedlnosti)

Mednarodni civilni oddelek (mezinárodní odbor civilní)

Vyšehradská 16

128 10 Praha 2

Telefon: +420 221997111

Telefaks: +420 224919927

E-naslov: posta@msp.justice.cz

Člen 6 – jeziki, ki so sprejemljivi za izpolnitev obrazcev

Sprejemljivi jeziki: češčina, slovaščina, angleščina

Člen 7 – sprejemljivi načini za posredovanje zaprosil in drugih sporočil

Zaprosila se lahko pošljejo po pošti, telefaksu in elektronski pošti.

Člen 19 – osrednji organ ali uradi, pristojni za odločanje o zaprosilih za neposredno pridobivanje dokazov

Ministrstvo za pravosodje (Ministerstvo spravedlnosti)

Mednarodni civilni oddelek (mezinárodní odbor civilní)

Vyšehradská 16

128 10 Praha 2

Telefon: +420 221997111

Telefaks: +420 224919927

E-naslov: posta@msp.justice.cz

Člen 29 – sporazumi ali dogovori, katerih pogodbenice so države članice in ki izpolnjujejo pogoje iz člena 29(2)

Ni relevantno.

Člen 31(4) – obvestilo o zgodnji uporabi decentraliziranega sistema IT

Ni relevantno.

Zadnja posodobitev: 12/05/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.