Pridobivanje dokazov (prenovitev)

Estonija

Vsebino zagotavlja
Estonija

ISKANJE PRISTOJNIH SODIŠČ/ORGANOV

Z iskalnikom boste lahko poiskali sodišče(-a)/organ(-e), pristojne za posamezen evropski pravni akt. Opozorilo: čeprav si prizadevamo zagotoviti točnost rezultatov, nekateri izjemni primeri v zvezi z ugotavljanjem pristojnosti morda niso zajeti.

Estonija

Pridobivanje dokazov


*obvezen vnos

Člen 2(1) – organi, ki se lahko štejejo za sodišča

Za namene člena 2(1) Uredbe (EU) 2020/1783 Evropskega parlamenta in Sveta o sodelovanju med sodišči držav članic pri pridobivanju dokazov v civilnih ali gospodarskih zadevah (pridobivanje dokazov) (prenovitev) se za „sodišče“ v zvezi z vodenjem dednih zadev štejejo estonski notarji.

Člen 3(2) – zaprošena sodišča

Okrajna sodišča.

Člen 4 – Osrednji organ

Naloge osrednjega organa iz člena 4 Uredbe (EU) 2020/1783 opravlja ministrstvo za pravosodje (Justiitsministeerium).

Kontaktni podatki:

Suur-Ameerika 1

10122 Tallinn, Estonia

Telefon: +372 6208183

Telefaks: +372 6208109

E-naslov: central.authority@just.ee

http://www.just.ee/

Člen 6 – jeziki, ki so sprejemljivi za izpolnitev obrazcev

V skladu s členom 6 Uredbe Estonija sprejema standardne obrazce v estonščini in angleščini.

Člen 7 – sprejemljivi načini za posredovanje zaprosil in drugih sporočil

Zaprosila se lahko pošljejo po pošti, telefaksu ali elektronski pošti.

Člen 19 – osrednji organ ali uradi, pristojni za odločanje o zaprosilih za neposredno pridobivanje dokazov

Naloge osrednjega organa iz člena 4(3) Uredbe opravlja ministrstvo za pravosodje. Ministrstvo za pravosodje je imenovano za organ, pristojen za odločanje o sprejetju ali zavrnitvi zaprosila, vloženega v skladu s členom 19 Uredbe.

Kontaktni podatki:

Suur-Ameerika 1

10122 Tallinn, Estonia

Telefon: +372 6208183

Telefaks: +372 6208109

E-naslov: central.authority@just.ee

http://www.just.ee/

Člen 29 – sporazumi ali dogovori, katerih pogodbenice so države članice in ki izpolnjujejo pogoje iz člena 29(2)

  • Sporazum med Estonijo in Poljsko o pravni pomoči in pravnih razmerjih v civilnih, delovnopravnih in kazenskih zadevah
  • Sporazum med Republiko Latvijo, Republiko Estonijo in Republiko Litvo o pravni pomoči in pravnih razmerjih.

Člen 31(4) – obvestilo o zgodnji uporabi decentraliziranega sistema IT

-
Zadnja posodobitev: 14/11/2022

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.