Pridobivanje dokazov (prenovitev)

Francija

Vsebino zagotavlja
Francija

ISKANJE PRISTOJNIH SODIŠČ/ORGANOV

Z iskalnikom boste lahko poiskali sodišče(-a)/organ(-e), pristojne za posamezen evropski pravni akt. Opozorilo: čeprav si prizadevamo zagotoviti točnost rezultatov, nekateri izjemni primeri v zvezi z ugotavljanjem pristojnosti morda niso zajeti.

Francija

Pridobivanje dokazov


*obvezen vnos

Člen 2(1) – organi, ki se lahko štejejo za sodišča

Samo sodnik lahko na zahtevo strank ali po uradni dolžnosti vloži zaprosilo za pridobivanje dokazov v civilnih in gospodarskih zadevah za izvedbo ali pripravo sodnih dejanj, za katera meni, da so potrebna.

Člen 3(2) – zaprošena sodišča

Izvrševanje zaprosil za pridobivanje dokazov v civilnih in gospodarskih zadevah je v izključni pristojnosti splošnih sodišč.

Splošno sodišče s krajevno pristojnostjo je tisto, v pristojnosti katerega je treba izvršiti zaprosilo za pridobivanje dokazov.

Pristojno sodišče in njegove kontaktne podatke je mogoče najti na Evropskem pravosodnem atlasu na spletišču e-pravosodja.

Člen 4 – Osrednji organ

Francija je izbrala en sam organ z nacionalno pristojnostjo, to je Oddelek za medsebojno pomoč, mednarodno zasebno pravo in evropske zadeve (Département de l’entraide, du droit international privé et européen (DEDIPE)) pri Ministrstvu za pravosodje:

Naslov:
Ministère de la Justice (Ministrstvo za pravosodje)
Direction des Affaires Civiles et du Sceau (Direktorat za civilne zadeve in pravosodje)
Département de l’entraide, du droit international privé et européen (DEDIPE) (Oddelek za medsebojno pomoč, mednarodno zasebno pravo in evropske zadeve (DEDIPE))
13 Place Vendôme
75042, PARIS Cedex 01

Telefon: + 33 (0)144776105
Telefaks: + 33 (0)144776122
E-naslov: Entraide-civile-internationale@justice.gouv.fr

Člen 6 – jeziki, ki so sprejemljivi za izpolnitev obrazcev

Obrazci, ki se pošljejo splošnim sodiščem ali francoskemu osrednjemu organu, morajo biti sestavljeni v francoščini ali prevedeni v francoščino.

Člen 7 – sprejemljivi načini za posredovanje zaprosil in drugih sporočil

Zaprosila se lahko francoskim sodiščem ali francoskemu osrednjemu organu pošljejo po pošti, telefaksu ali elektronski pošti.

Kadar zaprosila zahtevajo ali nosijo žig ali lastnoročni podpis, se lahko ta nadomestita s „kvalificiranimi elektronskimi žigi“ ali „kvalificiranimi elektronskimi podpisi“ v smislu Uredbe (EU) št. 910/2014 (člen 7(3)).

Člen 19 – osrednji organ ali uradi, pristojni za odločanje o zaprosilih za neposredno pridobivanje dokazov

Ministère de la Justice (Ministrstvo za pravosodje)
Direction des Affaires Civiles et du Sceau (Direktorat za civilne zadeve in pravosodje)
Département de l’entraide, du droit international privé et européen (DEDIPE) (Oddelek za medsebojno pomoč, mednarodno zasebno pravo in evropske zadeve (DEDIPE))
13 Place Vendôme
75042, PARIS Cedex 01

Telefon: + 33 (0)144776105
Telefaks: + 33 (0)144776122
E-naslov: Entraide-civile-internationale@justice.gouv.fr

Člen 29 – sporazumi ali dogovori, katerih pogodbenice so države članice in ki izpolnjujejo pogoje iz člena 29(2)

Ni takih sporazumov ali dogovorov.

Člen 31(4) – obvestilo o zgodnji uporabi decentraliziranega sistema IT

Ni na voljo.

Zadnja posodobitev: 03/02/2023

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.