Pridobivanje dokazov (prenovitev)

Nemčija

Vsebino zagotavlja
Nemčija

Člen 2(1) – organi, ki se lahko štejejo za sodišča

Nobeno.

Člen 3(2) – zaprošena sodišča

Sodišče, pristojno za pridobivanje dokazov v Nemčiji kot zaprošeno sodišče v smislu člena 3 Uredbe (EU) 2020/1783, je okrajno sodišče (Amtsgericht), na območju katerega poteka postopek (člen 1074(1) zakonika o civilnem postopku (Zivilprozessordnung, ZPO)).

Deželne vlade lahko izdajo odredbe (Rechtsverordnungen), s katerimi enemu okrajnemu sodišču odredijo opravljanje funkcije zaprošenega sodišča za okrožja, ki jih pokriva več okrajnih sodišč (člen 1074(2) ZPO).

Kliknite spodnjo povezavo za prikaz vseh pristojnih organov v zvezi s tem členom.
Seznam pristojnih organov

Člen 4 – Osrednji organ

Naloge osrednjega organa se izvajajo predvsem na ravni zvezne dežele.  
V vsaki zvezni deželi obstaja osrednji organ, ki je pristojen za to deželo. Deželna vlada določi, kateri organ opravlja to funkcijo na ozemlju zvezne dežele (člen 1074(3) ZPO). V večini primerov je osrednji deželni organ na ravni dežele deželni pravosodni organ, višje deželno sodišče ali okrajno sodišče.

Poleg 16 osrednjih organov na deželni ravni obstaja tudi en osrednji organ na zvezni ravni – Zvezni urad za pravosodje (Bundesamt für Justiz). Zvezni osrednji organ po potrebi podpira pristojne organe v zveznih deželah (člen 1074(4) ZPO).

Kliknite spodnjo povezavo za prikaz vseh pristojnih organov v zvezi s tem členom.
Seznam pristojnih organov

Člen 6 – jeziki, ki so sprejemljivi za izpolnitev obrazcev

Zaprosila, sporočila v skladu z uredbo in vnosi v obrazce iz Priloge I k uredbi morajo biti v nemščini (oddelek 1075 ZPO).

Člen 7 – sprejemljivi načini za posredovanje zaprosil in drugih sporočil

Ni podatkov.

Člen 19 – osrednji organ ali uradi, pristojni za odločanje o zaprosilih za neposredno pridobivanje dokazov

V vsaki nemški zvezni deželi opravlja funkcijo osrednjega organa organ, ki ga imenuje deželna vlada. Praviloma so to deželni pravosodni organi, višja deželna sodišča ali okrajna sodišča zadevne dežele.

Kliknite spodnjo povezavo za prikaz vseh pristojnih organov v zvezi s tem členom.
Seznam pristojnih organov

Člen 29 – sporazumi ali dogovori, katerih pogodbenice so države članice in ki izpolnjujejo pogoje iz člena 29(2)

Ni podatkov.

Člen 31(4) – obvestilo o zgodnji uporabi decentraliziranega sistema IT

Ni podatkov.

Zadnja posodobitev: 30/06/2023

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.