Pridobivanje dokazov (prenovitev)

Madžarska

Vsebino zagotavlja
Madžarska

Člen 2(1) – organi, ki se lahko štejejo za sodišča

Notar (v zapuščinskih zadevah in postopkih za plačilni nalog) in organ za skrbništvo (postopki v zvezi s starševsko odgovornostjo).

Člen 3(2) – zaprošena sodišča

Izvrševanje zaprosil za pravno pomoč pri pridobivanju dokazov spada v pristojnost okrožnega sodišča (v Budimpešti osrednje okrožno sodišče Budima (Budai Központi Kerületi Bíróság), na območju katerega

(a) ima oseba, ki mora biti zaslišana, stalno ali običajno prebivališče na Madžarskem;

(b) se nahaja predmet, ki ga je treba pregledati, ali

(c) se lahko pridobivanje dokazov najlažje izvede, zlasti če ima več oseb, ki morajo biti zaslišane, stalno ali običajno prebivališče na območju pristojnosti več sodišč in/ali se več predmetov, ki jih je treba pregledati, nahaja na območju pristojnosti več sodišč.

Člen 4 – Osrednji organ

Osrednji organ iz člena 4(1) je minister za pravosodje:

Igazságügyi Minisztérium (Ministrstvo za pravosodje)

Nemzetközi Magánjogi Főosztály (Oddelek za mednarodno zasebno pravo)

Naslov: Nádor utca 22., 1051 Budapest

Poštni naslov: Pf. 2., 1357 Budapest

Telefon: +36 17955397, 17953188

Telefaks: +36 15503946

E-naslov: nmfo@im.gov.hu.

Člen 6 – jeziki, ki so sprejemljivi za izpolnitev obrazcev

Sprejmejo se madžarščina, angleščina in nemščina.

Člen 7 – sprejemljivi načini za posredovanje zaprosil in drugih sporočil

Obrazci se lahko sodišču pošljejo po pošti, telefaksu ali elektronski pošti.

Člen 19 – osrednji organ ali uradi, pristojni za odločanje o zaprosilih za neposredno pridobivanje dokazov

Osrednji organ iz člena 4(3) in člena 19 je minister za pravosodje:

Igazságügyi Minisztérium (Ministrstvo za pravosodje)

Nemzetközi Magánjogi Főosztály (Oddelek za mednarodno zasebno pravo)

Naslov: Nádor utca 22., 1051 Budapest

Poštni naslov: Pf. 2., 1357 Budapest

Telefon: +36 17955397, 17953188

Telefaks: +36 15503946

E-naslov: nmfo@im.gov.hu.

Člen 29 – sporazumi ali dogovori, katerih pogodbenice so države članice in ki izpolnjujejo pogoje iz člena 29(2)

Madžarska nima takih sporazumov z drugimi državami članicami.

Člen 31(4) – obvestilo o zgodnji uporabi decentraliziranega sistema IT

Ni relevantno.

Zadnja posodobitev: 02/01/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.