Pridobivanje dokazov (prenovitev)

Irska

Vsebino zagotavlja
Irska

ISKANJE PRISTOJNIH SODIŠČ/ORGANOV

Z iskalnikom boste lahko poiskali sodišče(-a)/organ(-e), pristojne za posamezen evropski pravni akt. Opozorilo: čeprav si prizadevamo zagotoviti točnost rezultatov, nekateri izjemni primeri v zvezi z ugotavljanjem pristojnosti morda niso zajeti.

Irska

Pridobivanje dokazov


*obvezen vnos

Člen 2(1) – organi, ki se lahko štejejo za sodišča

Ni takega organa.

Člen 3(2) – zaprošena sodišča

District Court 1st Floor,

Aras Ui Dhalaigh, Four Courts,

Dublin 7

Telefon: 353 18886152

Telefaks: 353 18783218

maevefoley@courts.ie

Kontaktna oseba: Maeve Foley

Krajevna pristojnost: nacionalna.

Člen 4 – Osrednji organ

Courts Service, 1st Floor,

Aras Ui Dhalaigh, Four Courts,

Dublin 7

Telefon: 353 18886152

Telefaks: 353 18783218

maevefoley@courts.ie

Kontaktna oseba: Maeve Foley

Krajevna pristojnost: nacionalna.

Člen 6 – jeziki, ki so sprejemljivi za izpolnitev obrazcev

Obrazci bodo sprejeti samo v irščini ali angleščini.

Člen 7 – sprejemljivi načini za posredovanje zaprosil in drugih sporočil

Zaprosila se lahko pošljejo po pošti, telefaksu ali elektronski pošti.

Člen 19 – osrednji organ ali uradi, pristojni za odločanje o zaprosilih za neposredno pridobivanje dokazov

(1) Okrožno sodišče je pristojno za pridobivanje dokazov na podlagi zaprosila, za katero se uporablja člen 1.1(a) Uredbe Sveta.

(2) Ob upoštevanju odstavka (3) izvaja pristojnost, ki jo ima okrožno sodišče na podlagi odstavka 1, sodni tajnik okrožja ali okrožne občine, v kateri priča, od katere se pridobijo dokazi, prebiva ali opravlja kateri koli poklic, obrt, poslovno ali drugo poklicno dejavnost.

(3) Kadar se zaprosilo nanaša na več kot eno pričo in bi odstavek (2) določal, da morajo dokaze od zadevnih prič pridobiti sodni tajniki iz različnih okrožij ali okrožnih občin, izvršuje pristojnost, ki jo ima okrožno sodišče na podlagi odstavka 1 v zvezi s pridobivanjem dokazov od vsake od teh prič, sodni tajnik okrožja ali član osebja sodne službe, ki ga v ta namen imenuje izvršni direktor sodne službe.

(4) Sodna služba je določena kot osrednji organ v državi za namene členov 4 in 19 Uredbe Sveta.

Kontaktni podatki so na voljo spodaj:

Courts Service, 1st Floor,

Aras Ui Dhalaigh, Four Courts,

Dublin 7

Telefon: 353 18886152

Telefaks: 353 18783218

maevefoley@courts.ie

Kontaktna oseba: Maeve Foley

Circuit & District Court Operations Directorate

Courts Service,

4th Floor Phoenix House,

15 - 24 Phoenix St. North,

Smithfield, Dublin 7

Telefon: +353 18886066/6070

Telefaks: 353 18886063

Contact person : Treena Hever

Email: CDDirectorate@courts.ie

Superior Courts Directorate

Courts Service,

4th Floor Phoenix House,

15 - 24 Phoenix St. North,

Smithfield, Dublin 7

Contact person: Natasha Whyte

Email: superiorcourtsoperations@courts.ie

Člen 29 – sporazumi ali dogovori, katerih pogodbenice so države članice in ki izpolnjujejo pogoje iz člena 29(2)

Ni takega organa.

Člen 31(4) – obvestilo o zgodnji uporabi decentraliziranega sistema IT

Ni relevantno.

Zadnja posodobitev: 17/05/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.