Pridobivanje dokazov (prenovitev)

Litva

Vsebino zagotavlja
Litva

ISKANJE PRISTOJNIH SODIŠČ/ORGANOV

Z iskalnikom boste lahko poiskali sodišče(-a)/organ(-e), pristojne za posamezen evropski pravni akt. Opozorilo: čeprav si prizadevamo zagotoviti točnost rezultatov, nekateri izjemni primeri v zvezi z ugotavljanjem pristojnosti morda niso zajeti.

Litva

Pridobivanje dokazov


*obvezen vnos

Člen 2(1) – organi, ki se lahko štejejo za sodišča

V skladu z nacionalnim pravom Republike Litve so za pridobivanje dokazov za namene sodnih postopkov v civilnih ali gospodarskih zadevah pristojna le litovska sodišča.

Člen 3(2) – zaprošena sodišča

Zaprošena sodišča so sodišča prve stopnje:

okrožna sodišča in, v zakonsko določenih primerih, regionalna sodišča.

Civilne zadeve, ki jih lahko obravnavajo regionalna sodišča

Regionalna sodišča na prvi stopnji obravnavajo civilne zadeve:

(1) glede terjatev, ki presegajo štirideset tisoč evrov, razen primerov, ki se nanašajo na družinsko pravo, delovna razmerja ali odškodnino za nepremoženjsko škodo;

(2) v zvezi z moralnimi pravnimi razmerji v okviru avtorskih pravic;

(3) v zvezi s pravnimi razmerji, ki izhajajo iz civilnih javnih razpisov;

(4) v zvezi s stečajem in prestrukturiranjem, razen primerov v zvezi s stečajem fizičnih oseb;

(5) v katerih je ena od strank tuja država;

(6) glede zahtevkov v zvezi z obvezno prodajo deležev (deležev, delnic članov);

(7) glede zahtevkov v zvezi s preiskavo dejavnosti pravnega subjekta;

(8) v zvezi z nadomestilom za premoženjsko in nepremoženjsko škodo, nastalo s kršitvijo ugotovljenih pravic pacientov;

(9) ki jih v skladu z zakonom na prvi stopnji obravnavajo regionalna sodišča.

Civilne zadeve, ki jih lahko obravnava izključno regionalno sodišče v Vilni

Regionalno sodišče v Vilni ima na prvi stopnji izključno pristojnost za obravnavanje civilnih zadev:

(1) v zvezi s spori v okviru litovskega zakona o patentih,

(2) v zvezi s spori v okviru litovskega zakona o blagovnih znamkah,

(3) ki vključujejo posvojitev na podlagi prošenj državljanov Republike Litve, ki imajo stalno prebivališče v tuji državi, tujih državljanov ali oseb brez državljanstva za posvojitev državljana Republike Litve, ki prebiva v Republiki Litvi, in prošenj oseb, ki imajo običajno prebivališče v Republiki Litvi, za posvojitev državljana Republike Litve, ki prebiva v tuji državi;

(4) ki jih v skladu z veljavno zakonodajo na prvi stopnji obravnava izključno regionalno sodišče v Vilni.

https://www.teismai.lt/lt/visuomenei-ir-ziniasklaidai/teismai-ir-teisejai/teismu-kontaktai/1700;

https://www.teismai.lt/lt/visuomenei-ir-ziniasklaidai/teismai-ir-teisejai/teismu-veiklos-teritoriju-sarasas/1866

Člen 4 – Osrednji organ

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija (Ministrstvo za pravosodje Republike Litve)

Gedimino pr. 30

LT-01104 Vilnius

Telefon: + 370 60038904

Telefaks: +370 52625940

E-naslov: rastine@tm.lt

Člen 6 – jeziki, ki so sprejemljivi za izpolnitev obrazcev

Poleg obrazcev, izpolnjenih v litovščini, Republika Litva sprejme tudi obrazce, izpolnjene v angleščini.

Člen 7 – sprejemljivi načini za posredovanje zaprosil in drugih sporočil

Če pošiljanje ni mogoče zaradi motenj v decentraliziranem sistemu IT, se lahko zaprosila in druga obvestila pošljejo po pošti ali elektronski pošti.

Člen 19 – osrednji organ ali uradi, pristojni za odločanje o zaprosilih za neposredno pridobivanje dokazov

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija (Ministrstvo za pravosodje Republike Litve)

Gedimino pr. 30
LT-01104 Vilnius

Telefon: + 370 60038904

Telefaks: +370 52625940

E-naslov: rastine@tm.lt

Člen 29 – sporazumi ali dogovori, katerih pogodbenice so države članice in ki izpolnjujejo pogoje iz člena 29(2)

Litva z državami članicami ni sklenila nobenih sporazumov ali dogovorov iz člena 29(2), da bi se še bolj olajšalo pridobivanje dokazov.

Člen 31(4) – obvestilo o zgodnji uporabi decentraliziranega sistema IT

-
Zadnja posodobitev: 09/03/2023

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.