Pridobivanje dokazov (prenovitev)

Luksemburg

Vsebino zagotavlja
Luksemburg

Člen 2(1) – organi, ki se lahko štejejo za sodišča

V Luksemburgu so za pridobivanje dokazov v sodnih postopkih v civilnih ali gospodarskih zadevah pristojni samo pravosodni organi.

Člen 3(2) – zaprošena sodišča

Dostop do kontaktnih podatkov sodišč, pristojnih v civilnih in gospodarskih zadevah, je prek naslednje povezave:

Juridictions judiciaires - Organisation de la justice - La Justice - Luxembourg (public.lu).

Člen 4 – Osrednji organ

Osrednji organ je:

Državno tožilstvo (Parquet Général)
Cité Judiciaire, Bâtiment CR
Plateau du Saint-Esprit
L-2080 Luxembourg
Telefon: +352 475981-2329
Telefaks: +352 470550
E-naslov: parquet.general@justice.etat.lu

Člen 6 – jeziki, ki so sprejemljivi za izpolnitev obrazcev

Luksemburg sprejema zaprosila v nemščini in francoščini.

Člen 7 – sprejemljivi načini za posredovanje zaprosil in drugih sporočil

Načini pošiljanja, ki jih sprejema Luksemburg:

  • po pošti,
  • po telefaksu.

Člen 19 – osrednji organ ali uradi, pristojni za odločanje o zaprosilih za neposredno pridobivanje dokazov

Osrednji organ je:

Državno tožilstvo (Parquet Général)

Cité Judiciaire, Bâtiment CR
Plateau du Saint-Esprit
L-2080 Luxembourg
Telefon: +352 475981-2329
Telefaks: +352 470550
E-naslov: parquet.general@justice.etat.lu

Člen 29 – sporazumi ali dogovori, katerih pogodbenice so države članice in ki izpolnjujejo pogoje iz člena 29(2)

  • Konvencija med Velikim vojvodstvom Luksemburg in Republiko Avstrijo z dne 17. marca 1972, poleg Haaške konvencije z dne 1. marca 1954 o civilnem postopku.
  • Izmenjava izjav med Francijo in Luksemburgom z dne 23. julija 1956 o posredovanju zaprosil za pravno pomoč.

Člen 31(4) – obvestilo o zgodnji uporabi decentraliziranega sistema IT

Ni relevantno.

Zadnja posodobitev: 14/05/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.