Pridobivanje dokazov (prenovitev)

Malta

Vsebino zagotavlja
Malta

ISKANJE PRISTOJNIH SODIŠČ/ORGANOV

Z iskalnikom boste lahko poiskali sodišče(-a)/organ(-e), pristojne za posamezen evropski pravni akt. Opozorilo: čeprav si prizadevamo zagotoviti točnost rezultatov, nekateri izjemni primeri v zvezi z ugotavljanjem pristojnosti morda niso zajeti.

Malta

Pridobivanje dokazov


*obvezen vnos

Člen 2(1) – organi, ki se lahko štejejo za sodišča

Ni relevantno.

Člen 3(2) – zaprošena sodišča

1. Prvi senat civilnega sodišča, ki ima splošno pristojnost v civilnih in gospodarskih zadevah, ki niso bile dodeljene v razsojanje in odločanje drugemu sodišču na podlagi posebne zakonske določbe. Prvi senat civilnega sodišča je pristojen tudi za odločanje o: zadevah sodnega nadzora upravnih odločb, zadevah v zvezi s človekovimi pravicami, vlogah v zvezi z vprašanji nedoločene vrednosti in stvarnimi pravicami;

2. civilno sodišče (oddelek za gospodarske zadeve), ki ima posebno pristojnost v gospodarskih zadevah;

3. civilno sodišče (oddelek za družinske zadeve), ki ima posebno pristojnost v družinskih zadevah;

4. civilno sodišče (nepravdni oddelek), ki ima posebno pristojnost v nepravdnih zadevah. Njegova naloga je nadzirati in varovati določene pravice in interese, ki jih ne uveljavlja oseba, ki ji pripadajo;

5. civilno sodišče (oddelek za odvzem premoženjske koristi), ki ima posebno pristojnost za odločanje o stvarnopravnih tožbah, za izterjavo premoženjske koristi, pridobljene s kaznivim dejanjem, ali za zaplembo premoženja, ki ne temelji na obsodbi države ali državnega subjekta;

6. mirovno sodišče (Malta), ki ima posebno pristojnost za odločanje o civilnih zahtevkih do zneska v višini 15 000 EUR zoper osebe, ki živijo ali imajo običajno prebivališče na otoku Malta;

7. mirovno sodišče (Gozo) (višja pristojnost), ki ima posebno pristojnost za odločanje o vseh zahtevkih zoper osebe, ki živijo ali imajo običajno prebivališče na otokih Gozo ali Comino, o katerih bi sicer odločal prvi senat civilnega sodišča (oddelek za družinske zadeve) ali civilno sodišče (nepravdni oddelek);

8. mirovno sodišče (Gozo) (nižja pristojnost), ki ima posebno pristojnost za odločanje o civilnih zahtevkih do zneska v višini 15 000 EUR zoper osebe, ki živijo ali imajo običajno prebivališče na otokih Gozo ali Comino;

9. sodišče za spore majhne vrednosti, ki ima posebno pristojnost za odločanje o vseh denarnih zahtevkih, ki ne presegajo 5 000 EUR.

Člen 4 – Osrednji organ

Državno pravobranilstvo (L-Uffiċċju tal-Avukat tal-Istat)

16 Casa Scaglia, Triq Mikiel Anton Vassalli,

Valletta VLT1311, Malta

Telefon: +356 22265000

e-naslov: info@stateadvocate.mt

Člen 6 – jeziki, ki so sprejemljivi za izpolnitev obrazcev

Angleščina.

Člen 7 – sprejemljivi načini za posredovanje zaprosil in drugih sporočil

S priporočeno pošto.

Člen 19 – osrednji organ ali uradi, pristojni za odločanje o zaprosilih za neposredno pridobivanje dokazov

Organi, pristojni za neposredno pridobivanje dokazov, so malteška sodišča.

Naslov: Sodišča Malte (Il-Qrati tal-Ġustizzja ta' Malta)

Triq ir-Repubblika

Valletta VLT1112, Malta

e-naslov: info.courts@courtservices.mt

Člen 29 – sporazumi ali dogovori, katerih pogodbenice so države članice in ki izpolnjujejo pogoje iz člena 29(2)

Ni relevantno.

Člen 31(4) – obvestilo o zgodnji uporabi decentraliziranega sistema IT

Ni relevantno.

Zadnja posodobitev: 15/06/2023

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.