Pridobivanje dokazov (prenovitev)

Romunija

Vsebino zagotavlja
Romunija

ISKANJE PRISTOJNIH SODIŠČ/ORGANOV

Z iskalnikom boste lahko poiskali sodišče(-a)/organ(-e), pristojne za posamezen evropski pravni akt. Opozorilo: čeprav si prizadevamo zagotoviti točnost rezultatov, nekateri izjemni primeri v zvezi z ugotavljanjem pristojnosti morda niso zajeti.

Romunija

Pridobivanje dokazov


*obvezen vnos

Člen 2(1) – organi, ki se lahko štejejo za sodišča

Ni relevantno.

Člen 3(2) – zaprošena sodišča

Okrožno sodišče, ki je pristojno za pridobivanje dokazov.

Kliknite spodnjo povezavo za prikaz vseh pristojnih organov v zvezi s tem členom.
Seznam pristojnih organov

Člen 4 – Osrednji organ

Ministerul Justiției (Ministrstvo za pravosodje)

Direcția Drept Internațional și Cooperare Judiciară (Direktorat za mednarodno pravo in pravosodno sodelovanje)

Serviciul Cooperare Judiciară Internațională în Materie Civilă și Comercială (Služba za mednarodno pravosodno sodelovanje v civilnih in gospodarskih zadevah)

Strada Apolodor 17, Sector 5, București, Cod 050741

Telefon: +40 372041077 sekretariat, telefaks: +40 372041079, e-naslov: dreptinternational@just.ro; ddit@just.ro

Člen 6 – jeziki, ki so sprejemljivi za izpolnitev obrazcev

Samo v romunščini.

Člen 7 – sprejemljivi načini za posredovanje zaprosil in drugih sporočil

Po pošti ali telefaksu.

Člen 19 – osrednji organ ali uradi, pristojni za odločanje o zaprosilih za neposredno pridobivanje dokazov

Ministerul Justiției (Ministrstvo za pravosodje)

Direcția Drept Internațional și Cooperare Judiciară (Direktorat za mednarodno pravo in pravosodno sodelovanje)

Serviciul Cooperare Judiciară Internațională în Materie Civilă și Comercială (Služba za mednarodno pravosodno sodelovanje v civilnih in gospodarskih zadevah)

Strada Apolodor 17, Sector 5, București, Cod 050741

Telefon: +40 372041077 sekretariat, telefaks: +40 372041079

E-naslov: dreptinternational@just.ro; ddit@just.ro

Člen 29 – sporazumi ali dogovori, katerih pogodbenice so države članice in ki izpolnjujejo pogoje iz člena 29(2)

Ni relevantno.

Člen 31(4) – obvestilo o zgodnji uporabi decentraliziranega sistema IT

Ni relevantno.

Zadnja posodobitev: 26/06/2023

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.