Pridobivanje dokazov (prenovitev)

Slovenija

Vsebino zagotavlja
Slovenija

ISKANJE PRISTOJNIH SODIŠČ/ORGANOV

Z iskalnikom boste lahko poiskali sodišče(-a)/organ(-e), pristojne za posamezen evropski pravni akt. Opozorilo: čeprav si prizadevamo zagotoviti točnost rezultatov, nekateri izjemni primeri v zvezi z ugotavljanjem pristojnosti morda niso zajeti.

Slovenija

Pridobivanje dokazov


*obvezen vnos

Člen 2(1) – organi, ki se lahko štejejo za sodišča

V Sloveniji so za pridobivanje dokazov za namene sodnih postopkov in izvajanje Uredbe pristojna zgolj sodišča.

Člen 3(2) – zaprošena sodišča

Sodišča, ki so pristojna za pridobivanje dokazov v skladu s to uredbo, so okrožna sodišča.

Člen 4 – Osrednji organ

Osrednji organ za izvajanje uredbe je:

Ministrstvo za pravosodje

Župančičeva 3

SLO-1000 Ljubljana

Tel.: (+386)1 369 53 94

Faks: (+386)1 369 52 33

E-pošta: gp.mp@gov.si

Člen 6 – jeziki, ki so sprejemljivi za izpolnitev obrazcev

Obrazci iz priloge I se sprejemajo v slovenskem ali angleškem jeziku.

Člen 7 – sprejemljivi načini za posredovanje zaprosil in drugih sporočil

Kadar se za sprejem zaprosil uporablja člen 7 (4) Uredbe, se pošiljanje opravi s pomočjo poštnih storitev, vključno s storitvami hitre pošte ter telefax.

Člen 19 – osrednji organ ali uradi, pristojni za odločanje o zaprosilih za neposredno pridobivanje dokazov

Pristojni organ za prejem zaprosil  za neposredno pridobivanje dokazov v Sloveniji je:

Ministrstvo za pravosodje

Župančičeva 3

SLO-1000 Ljubljana

Tel.: (+386)1 369 53 94

Faks: (+386)1 369 52 33

E-pošta: gp.mp@gov.si

Člen 29 – sporazumi ali dogovori, katerih pogodbenice so države članice in ki izpolnjujejo pogoje iz člena 29(2)

Pogodba med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško o pravni pomoči v civilnih in kazenskih zadevah z dne 7. februarja 1994.

Člen 31(4) – obvestilo o zgodnji uporabi decentraliziranega sistema IT

Se ne uporablja.

Zadnja posodobitev: 30/06/2022

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.