Pridobivanje dokazov (prenovitev)

Švedska

Vsebino zagotavlja
Švedska

ISKANJE PRISTOJNIH SODIŠČ/ORGANOV

Z iskalnikom boste lahko poiskali sodišče(-a)/organ(-e), pristojne za posamezen evropski pravni akt. Opozorilo: čeprav si prizadevamo zagotoviti točnost rezultatov, nekateri izjemni primeri v zvezi z ugotavljanjem pristojnosti morda niso zajeti.

Švedska

Pridobivanje dokazov


*obvezen vnos

Člen 2(1) – organi, ki se lahko štejejo za sodišča

Ni relevantno.

Člen 3(2) – zaprošena sodišča

Okrožna sodišča

Člen 4 – Osrednji organ

Justitiedepartementet (Ministrstvo za pravosodje)

Enheten för brottmålsärenden och internationellt rättsligt samarbete (Oddelek za kazenske zadeve in mednarodno pravosodno sodelovanje)

Centralmyndigheten (Osrednji organ)

S-103 33 Stockholm

Telefon: + 46 84054500

Telefaks: + 46 (0)84054676

E-naslov: ju.birs@gov.se

Člen 6 – jeziki, ki so sprejemljivi za izpolnitev obrazcev

Poleg švedščine se lahko za izpolnjevanje obrazca iz Priloge I uporabi angleščina.

Člen 7 – sprejemljivi načini za posredovanje zaprosil in drugih sporočil

Ni relevantno.

Člen 19 – osrednji organ ali uradi, pristojni za odločanje o zaprosilih za neposredno pridobivanje dokazov

Justitiedepartementet (Ministrstvo za pravosodje)

Enheten för brottmålsärenden och internationellt rättsligt samarbete (Oddelek za kazenske zadeve in mednarodno pravosodno sodelovanje)

Centralmyndigheten (Osrednji organ)

S-103 33 Stockholm

Telefon: + 46 84054500

Telefaks: + 46 (0)84054676

E-naslov: ju.birs@gov.se

Člen 29 – sporazumi ali dogovori, katerih pogodbenice so države članice in ki izpolnjujejo pogoje iz člena 29(2)

Ni takih sporazumov.

Člen 31(4) – obvestilo o zgodnji uporabi decentraliziranega sistema IT

Ni relevantno.

Zadnja posodobitev: 30/05/2024

Strani v jezikih držav članic pripravljajo posamezni nacionalni organi, njihov prevod pa zagotavlja prevajalska služba Evropske komisije. Prevodi zato morda še ne vsebujejo kasnejših sprememb izvirnika, ki so jih vnesli nacionalni organi. Evropska komisija ne prevzema nobene odgovornosti za informacije ali podatke, ki jih vsebuje oziroma na katere se sklicuje ta dokument. Za pravila o avtorskih pravicah države članice, ki je odgovorna za to stran, glejte pravno obvestilo.