Bevisupptagning (omarbetning)

Österrike

Innehåll inlagt av
Österrike

HITTA BEHÖRIGA DOMSTOLAR/MYNDIGHETER

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Österrike

Bevisupptagning


*obligatoriskt

Artikel 2.1 – Myndigheter som kan betraktas som domstolar

I Österrike har nationell rätt för närvarande inga andra myndigheter än domstolar enligt befogenhet att ta upp bevis enligt artikel 2.1 i förordningen.

Artikel 3.2 – Anmodade domstolar

I Österrike är distriktsdomstolarna behöriga att verkställa framställningar om bevisupptagning enligt förordning (EU) 2020/1783 av den 25 november 2020 om samarbete mellan medlemsstaternas domstolar i fråga om bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur (bevisupptagning).

Artikel 4 - Centralt organ

Centralt organ för hela Österrike enligt artikel 4 i förordningen är:

Bundesministerium für Justiz (Förbundsministeriet för rättsliga frågor)

Museumstrasse 7

1070 Wien

Tfn: (+43-1) 52 1 52 0

Fax: (+43-1) 52 1 52 2727

E-post: team.z@bmj.gv.at

Artikel 6 – Språk som godkänns för ifyllandet av formulären

Formulären kan fyllas i på tyska eller engelska.

Artikel 7 – Sätt som godkänns för översändande av framställningar och andra meddelanden

Även sedan skyldigheten att översända framställningar och meddelanden enligt denna förordning har börjat gälla via det decentraliserade it-systemet som bygger på e-Codex (artikel 7.1 jämförd med artikel 35.3 i förordningen) får framställningar och meddelanden skickas per post, bud, fax eller e-post i händelse av funktionsfel i detta it-system eller i något av de andra undantagsfall som avses i artikel 7.4.

Artikel 19 – Centrala organ eller behöriga myndigheter som ansvarar för beslut om framställningar om direkt bevisupptagning

Centralt organ för hela Österrike enligt artikel 4 jämförd med artikel 19 i förordningen är:

Bundesministerium für Justiz (Förbundsministeriet för rättsliga frågor)

Museumstrasse 7

1070 Wien

Tfn: (+43-1) 52 1 52 0

Fax: (+43-1) 52 1 52 2727

E-post: team.z@bmj.gv.at

Artikel 29 – Avtal eller arrangemang i vilka medlemsstater är parter och som uppfyller villkoren i artikel 20.2

För närvarande finns inga planer på att behålla några bilaterala avtal.

Artikel 31.4 – Underrättelse om tidig användning av det decentraliserade it-systemet

För närvarande saknas konkreta planer på att göra detta.

Senaste uppdatering: 15/06/2023

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.