Bevisupptagning (omarbetning)

Österrike

Innehåll inlagt av
Österrike

HITTA BEHÖRIGA DOMSTOLAR/MYNDIGHETER

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Österrike

Bevisupptagning


*obligatoriskt

Artikel 2.1 – Myndigheter som kan betraktas som domstolar

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på tyska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.

I Österrike har nationell rätt för närvarande inga andra myndigheter än domstolar enligt befogenhet att ta upp bevis enligt artikel 2.1 i förordningen.

Artikel 3.2 – Anmodade domstolar

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på tyska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.

I Österrike är distriktsdomstolarna behöriga att verkställa framställningar om bevisupptagning enligt förordning (EU) 2020/1783 av den 25 november 2020 om samarbete mellan medlemsstaternas domstolar i fråga om bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur (bevisupptagning).

Artikel 4 - Centralt organ

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på tyska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.

Centralt organ för hela Österrike enligt artikel 4 i förordningen är:

Bundesministerium für Justiz (Förbundsministeriet för rättsliga frågor)

Museumstrasse 7

1070 Wien

Tfn: (+43-1) 52 1 52 0

Fax: (+43-1) 52 1 52 2727

E-post: team.z@bmj.gv.at

Artikel 6 – Språk som godkänns för ifyllandet av formulären

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på tyska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.

Formulären kan fyllas i på tyska eller engelska.

Artikel 7 – Sätt som godkänns för översändande av framställningar och andra meddelanden

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på tyska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.

Även sedan skyldigheten att översända framställningar och meddelanden enligt denna förordning har börjat gälla via det decentraliserade it-systemet som bygger på e-Codex (artikel 7.1 jämförd med artikel 35.3 i förordningen) får framställningar och meddelanden skickas per post, bud, fax eller e-post i händelse av funktionsfel i detta it-system eller i något av de andra undantagsfall som avses i artikel 7.4.

Artikel 19 – Centrala organ eller behöriga myndigheter som ansvarar för beslut om framställningar om direkt bevisupptagning

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på tyska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.

Centralt organ för hela Österrike enligt artikel 4 jämförd med artikel 19 i förordningen är:

Bundesministerium für Justiz (Förbundsministeriet för rättsliga frågor)

Museumstrasse 7

1070 Wien

Tfn: (+43-1) 52 1 52 0

Fax: (+43-1) 52 1 52 2727

E-post: team.z@bmj.gv.at

Artikel 29 – Avtal eller arrangemang i vilka medlemsstater är parter och som uppfyller villkoren i artikel 20.2

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på tyska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.

För närvarande finns inga planer på att behålla några bilaterala avtal.

Artikel 31.4 – Underrättelse om tidig användning av det decentraliserade it-systemet

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på tyska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.

För närvarande saknas konkreta planer på att göra detta.

Senaste uppdatering: 27/06/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.