Bevisupptagning (omarbetning)

Belgien

Innehåll inlagt av
Belgien

HITTA BEHÖRIGA DOMSTOLAR/MYNDIGHETER

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Belgien

Bevisupptagning


*obligatoriskt

Artikel 2.1 – Myndigheter som kan betraktas som domstolar

Ej tillämpligt

Artikel 3.2 – Anmodade domstolar

Distriktsdomstolen (tribunal de première instance / rechtbank van eerste aanleg).

Artikel 4 - Centralt organ

Service public fédéral Justice / Federale Overheidsdienst Justitie
Service de Coopération internationale civile / Dienst Internationale rechtshulp in burgerlijke zaken
Boulevard de Waterloo 115 / Waterloolaan 115
1000 Bryssel
Belgien

Tfn: +32-2 542 65 11  
Fax: +32-2 542 70 06 / +32-2 542 70 38  
E-post: eu1206ue@just.fgov.be  
Territoriell behörighet: Belgien (hela landet)
Språk: Franska, nederländska och engelska.

Artikel 6 – Språk som godkänns för ifyllandet av formulären

Standardformulären i bilaga I till förordningen med sina eventuella bilagor måste ifyllas på eller översättas till det språk som används i den domstols domkrets som ansökan är ställd till. Inga andra språk godtas.

Artikel 7 – Sätt som godkänns för översändande av framställningar och andra meddelanden

Post eller fax.

Artikel 19 – Centrala organ eller behöriga myndigheter som ansvarar för beslut om framställningar om direkt bevisupptagning

Service public fédéral Justice / Federale Overheidsdienst /
Justitie Service de Coopération internationale civile / Dienst Internationale rechtshulp in burgerlijke zaken
Boulevard de Waterloo 115 / Waterloolaan 115
1000 Bryssel
Belgien

Tfn: +32-2 542 65 11  
Fax: +32-2 542 70 06 / +32-2 542 70 38  
E-post: eu1206ue@just.fgov.be
Territoriell behörighet: Belgien (hela landet)
Språk: Franska, nederländska och engelska.

Artikel 29 – Avtal eller arrangemang i vilka medlemsstater är parter och som uppfyller villkoren i artikel 20.2

Belgien förklarar att förordningen, i landets förbindelser med övriga medlemsstater, har företräde i frågor som omfattas av dess tillämpningsområde framför följande instrument:

  • Konventionen av den 21 juni 1922 mellan Belgien och Förenade kungariket om översändande av rättsliga och utomrättsliga handlingar och bevisupptagning.
  • Haagkonventionen av den 1 mars 1954 om civilrättsliga förfaranden.
  • Konventionen av den 1 mars 1956 mellan Belgien och Frankrike om ömsesidig rättslig hjälp på privaträttens område.
  • New York-konventionen av den 20 juni 1956 om indrivning av underhållsbidrag utomlands.
  • Avtal av den 25 april 1959 mellan Belgiens regering och Förbundsrepubliken Tysklands regering om underlättande av tillämpningen av Haagkonventionen av den 1 mars 1954 om civilrättsliga förfaranden.
  • Konventionen av den 23 oktober 1989 mellan Belgien och Österrike om ömsesidig rättslig hjälp och rättsligt samarbete, tillagd till Haagkonventionen av den 1 mars 1954 om civilrättsliga förfaranden.

Artikel 31.4 – Underrättelse om tidig användning av det decentraliserade it-systemet

Ej tillämpligt

Senaste uppdatering: 15/02/2023

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.