Bevisupptagning (omarbetning)

Bulgarien

Innehåll inlagt av
Bulgarien

HITTA BEHÖRIGA DOMSTOLAR/MYNDIGHETER

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Bulgarien

Bevisupptagning


*obligatoriskt

Artikel 2.1 – Myndigheter som kan betraktas som domstolar

Domstolar.

Artikel 3.2 – Anmodade domstolar

Framställningar om bevisupptagning ska skickas till distriktsdomstolen (rayonen sad) i vars domkrets bevisupptagningen ska ske.

Artikel 4 - Centralt organ

Justitieministeriet

Direktoratet för internationellt rättsligt samarbete och EU-frågor (Дирекция Международно правно сътрудничество и европейски въпроси)

Avdelningen för internationellt samarbete i civilrättsliga ärenden (Отдел Сътрудничество по гражданскоправни въпроси)

Tfn: +359 2 9237 413

+359 2 9237 544

+359 2 9237 576

Fax: +3592 9809223

E-post: civil@justice.government.bg

Adress: ul. Slavyanska 1

BG-1040 Sofia

Bulgarien

Artikel 6 – Språk som godkänns för ifyllandet av formulären

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på bulgariska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.

Framställningar från andra medlemsstater om bevisupptagning och andra utsagor ska vara upprättade på bulgariska eller åtföljas av en översättning till bulgariska.

Artikel 7 – Sätt som godkänns för översändande av framställningar och andra meddelanden

Distriktsdomstolarna tar emot framställningar om bevisupptagning och andra meddelanden per post.

Artikel 19 – Centrala organ eller behöriga myndigheter som ansvarar för beslut om framställningar om direkt bevisupptagning

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på bulgariska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.

Behörig myndighet för direkt bevisupptagning i Bulgarien är den regionala domstolen (okrazhen sad) inom vars domkrets bevisupptagningen ska ske.

Artikel 29 – Avtal eller arrangemang i vilka medlemsstater är parter och som uppfyller villkoren i artikel 20.2

Obs. Nyligen ändrades ursprungsversionen på bulgariska av den här sidan. Våra översättare håller på att översätta den nya sidan till svenska.

Bulgarien tillämpar inte och har inte ingått några internationella avtal eller överenskommelser med andra medlemsstater som syftar till att underlätta bevisupptagning och som måste vara förenliga med denna förordning.

Förordningen har företräde framför avtal som Bulgarien har ingått med andra medlemsstater om bevisupptagning i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur.

Artikel 31.4 – Underrättelse om tidig användning av det decentraliserade it-systemet

För närvarande har Bulgarien inte för avsikt att utnyttja möjligheten att driva det decentraliserade it-systemet tidigare än vad som krävs.

Senaste uppdatering: 10/05/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.