Bevisupptagning (omarbetning)

Kroatien

Innehåll inlagt av
Kroatien

HITTA BEHÖRIGA DOMSTOLAR/MYNDIGHETER

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Kroatien

Bevisupptagning


*obligatoriskt

Artikel 2.1 – Myndigheter som kan betraktas som domstolar

Ej tillämpligt.

Artikel 3.2 – Anmodade domstolar

Den domstol som är behörig att ta upp bevis är den distriktsdomstol (općinski sud) inom vars domkrets talan måste väckas.

Artikel 4 - Centralt organ

Republiken Kroatiens justitie- och förvaltningsministerium (Ministarstvo pravosuđa i uprave Republike Hrvatske)

Ulica grada Vukovara 49

10000 Zagreb

Tfn: +385 1 371 40 00

Webbplats: https://mpu.gov.hr/

Artikel 6 – Språk som godkänns för ifyllandet av formulären

Formulären får fyllas i på engelska.

Artikel 7 – Sätt som godkänns för översändande av framställningar och andra meddelanden

Förfrågningar och andra meddelanden ska sändas via e-post.

Artikel 19 – Centrala organ eller behöriga myndigheter som ansvarar för beslut om framställningar om direkt bevisupptagning

Republiken Kroatiens justitie- och förvaltningsministerium (Ministarstvo pravosuđa i uprave Republike Hrvatske)

Ulica grada Vukovara 49

10000 Zagreb

Tfn: +385 1 371 40 00

Webbplats: https://mpu.gov.hr/

Artikel 29 – Avtal eller arrangemang i vilka medlemsstater är parter och som uppfyller villkoren i artikel 20.2

Avtalet mellan Kroatien och Slovenien av den 7 februari 1994 om rättslig hjälp och rättsförhållanden i civil- och straffrättsliga ärenden.

Artikel 31.4 – Underrättelse om tidig användning av det decentraliserade it-systemet

Kroatien har inte möjlighet att driva det decentraliserade it-systemet tidigare än vad som krävs enligt förordningen.

Senaste uppdatering: 02/04/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.