Bevisupptagning (omarbetning)

Cypern

Innehåll inlagt av
Cypern

HITTA BEHÖRIGA DOMSTOLAR/MYNDIGHETER

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Cypern

Bevisupptagning


*obligatoriskt

Artikel 2.1 – Myndigheter som kan betraktas som domstolar

I Cypern är inga andra myndigheter än domstolar enligt artikel 2.1 i förordningen behöriga att ta upp bevis på privaträttens område.

Artikel 3.2 – Anmodade domstolar

Domstolar med behörighet att ta upp bevis på grundval av förordningen (anmodade domstolar) är Cyperns distriktsdomstolar, nämligen följande: distriktsdomstolen i Nicosia, distriktsdomstolen i Limassol, distriktsdomstolen i Larnaca, distriktsdomstolen i Famagusta och distriktsdomstolen i Paphos. Deras territoriella behörighet är begränsad till de egna distrikten.

Artikel 4 - Centralt organ

Cyperns centrala organ är ministeriet för justitiefrågor och allmän ordning som har territoriell behörighet i hela landet. Ministeriet är även det centrala organ som fattar beslut om framställningar om direkt bevisupptagning. Det centrala organets adress:

Leoforos Athalassas 125

1461 Nicosia

http://www.mjpo.gov.cy

Artikel 6 – Språk som godkänns för ifyllandet av formulären

Formulären i bilaga I kan fyllas i på grekiska eller engelska.

Artikel 7 – Sätt som godkänns för översändande av framställningar och andra meddelanden

Om ett tekniskt problem eller en störning i systemet uppstår enligt vad som anges i artikel 7.4 i förordningen kan framställningar skickas och tas emot via e-post, post och fax.

Artikel 19 – Centrala organ eller behöriga myndigheter som ansvarar för beslut om framställningar om direkt bevisupptagning

Det centrala organ som fattar beslut om framställningar om direkt bevisupptagning är ministeriet för justitiefrågor och allmän ordning, som har territoriell behörighet i hela landet. Det centrala organets adress:

Leoforos Athalassas 125

1461 Nicosia

http://www.mjpo.gov.cy

Artikel 29 – Avtal eller arrangemang i vilka medlemsstater är parter och som uppfyller villkoren i artikel 20.2

Cypern är part i Haagkonventionen från 1970 om bevisupptagning i utlandet. Landet har inte för avsikt att ingå sådana avtal eller överenskommelser som avses i artikel 29.2 i förordningen.

Artikel 31.4 – Underrättelse om tidig användning av det decentraliserade it-systemet

Cypern har inte för avsikt att använda sig av det decentraliserade it-systemet tidigare än vad som krävs.

Senaste uppdatering: 12/07/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.