Bevisupptagning (omarbetning)

Tjeckien

Innehåll inlagt av
Tjeckien

HITTA BEHÖRIGA DOMSTOLAR/MYNDIGHETER

Med sökverktyget nedan kan du hitta de domstolar eller myndigheter som har behörighet – en roll – för ett visst europeiskt instrument. Vi har gjort allt vi kan för att se till att sökresultaten är korrekta, men i några få fall har det inte gått att fastställa vem som är behörig.

Tjeckien

Bevisupptagning


*obligatoriskt

Artikel 2.1 – Myndigheter som kan betraktas som domstolar

I Tjeckien finns inga sådana organ.

Artikel 3.2 – Anmodade domstolar

Distriktsdomstolar (okresní soudy) (i Prag: obvodní soudy, i Brno: Městský soud).

Artikel 4 - Centralt organ

Ministerstvo spravedlnosti (justitieministeriet)

Mezinárodní odbor civilní (avdelningen för internationell civilrätt)

Vyšehradská 16

128 10 Praha 2

Tfn: +420-221-997-111

Fax: +420-224-919-927

E-post: posta@msp.justice.cz

Artikel 6 – Språk som godkänns för ifyllandet av formulären

Godkända språk: tjeckiska, slovakiska och engelska

Artikel 7 – Sätt som godkänns för översändande av framställningar och andra meddelanden

Framställningar kan mottas per post, fax och e-post.

Artikel 19 – Centrala organ eller behöriga myndigheter som ansvarar för beslut om framställningar om direkt bevisupptagning

Ministerstvo spravedlnosti (justitieministeriet)

Mezinárodní odbor civilní (avdelningen för internationell civilrätt)

Vyšehradská 16

128 10 Praha 2

Tfn: +420-221-997-111

Fax: +420-224-919-927

E-post: posta@msp.justice.cz

Artikel 29 – Avtal eller arrangemang i vilka medlemsstater är parter och som uppfyller villkoren i artikel 20.2

-

Artikel 31.4 – Underrättelse om tidig användning av det decentraliserade it-systemet

-
Senaste uppdatering: 03/06/2024

Sidans nationella språkversion sköts av respektive medlemsland. Översättningarna har gjorts av EU-kommissionen. Det är möjligt att översättningarna ännu inte tar hänsyn till eventuella ändringar som de nationella myndigheterna har gjort. Europeiska kommissionen fritar sig från allt ansvar för information och uppgifter i detta dokument. För de upphovsrättsliga regler som gäller för den medlemsstat som ansvarar för denna sida hänvisas till det rättsliga meddelandet.